Tamara Borisavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

PERIODIKA

HRANITELJSTVO KAO PODRŠKA RAZVOJU REZILIJENTNOSTI KOD DECE NA PORODIČNOM SMEŠTAJU

Savremeni koncept hraniteljstva usmeren je na osnaživanje dece i mladih na porodičnom smeštaju. Kako je reč o deci i mladima čiji je razvoj ugrožen promenama i gubicima koji često imaju odlike traumatskog iskustva, od izuzetnog je značaja razvijati njihove kapacitete za suočavanje i prevladavanje životnih nedaća. Kreiranjem pogodnih uslova u različitim aspektima porodičnog života može se pružiti podrška razvijanju rezilijentnosti kod ove osetljive grupe. Cilj ovog istraživanja bio je da ispita iz kojih domena porodičnog života deca i mladi na hraniteljstvu crpe snagu i podršku. Analizirani su izveštaji hranitelja o 53 dece i mladih osoba o kojima brinu. Prigodni uzorak je činilo 42 hranitelja (o čega 33 žene, a 11 hranitelja srodnika) sa područja Beograda i Valjeva. Utvrđeno je da mladi najviše snage i podrške crpe iz snažnih porodičnih odnosa ispunjenih toplinom, ljubavlju i konkretnim vidovima podrške, kao i obrazovanja koje je redovno, prilagođeno potrebama deteta i odvija se uz saradnju škole i hranitelja. Implikacije ovih nalaza razmatrane su u okviru rada.

ç