Izaberi jezik:

Tamara Gajinov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet za evrop­ske prav­no-po­li­tič­ke stu­di­je, Uni­ver­zi­tet Edu­kons, Srem­ska Ka­me­ni­ca-No­vi Sad

PERIODIKA

PRIVATNO PRAVO U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

U radu je dat osvrt na različite aspekte procesa globalizacije sa ciljem da se sagleda njihov uticaj na oblikovanje privatnog prava. Uporednopravnim metodom, uz sintetički pristup aktuelnim društvenim pitanjima u Evropi i svetu, identifikovane su i analizirane pojedine promene na razvojnom putu privatnog prava. Među njima svakako je najznačajniji proces ujednačavanja prava, odnosno zbližavanje angloameričkog i evropskog kontinentalnog pravnog sistema. Savremeni društveni procesi uslovljavaju ekspanziju autonomnih pravila, kao oblika društvene samoregulacije. Suprotno ovome, usled ekonomskih i socijalnih problema, migrantske krize i suočavanja sa brojnim ekološkim izazovima dolazi do jačanja državnog intervencionizma u različitim sferama društvenog života. Uvođenje instituta ustavne žalbe omogućava postepenu konstitucionalizaciju privatnog prava i sve veći prodor javnog prava domen privatnog. Generalno, privatno pravo i njegovi instituti nalaze se u fazi transformacije i velikih iskušenja. Zato je njegovu dalju sudbinu teško predvideti, usled složenih društvenih previranja na prostoru Evrope i krize u integrativnom procesu.

ç