Izaberi jezik:

Svetlana Stanarević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

IDENTITET MLADIH - BEZBEDNOSNO PITANJE LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Identiteti stvaraju i oblikuju interese ili po­trebe, u zavisnosti od konteksta analize. Mnogi interesi, na primer, nacionalne bezbednosti zavise od ličnog identiteta koji je u vezi sa shvatanjima drugih identiteta. Pojedini akteri u društvenim odnosima, često ne mogu da odluče koji su njihovi in­teresi, sve dok ne spoznaju šta predstavljaju „ko su “ i koja je njihova uloga u društvu. Jedan od najvažnijih, ali često i najprotivrečnijih ispoljavanja identiteta jeste nacionalni identitet, koji uslovljava razvoj i ispoljavanja ostalih oblika identiteta. Za mlade u jednom društvu, posebno je važan nacionalni identitet, jer pomaže definisanju njihovog odnosa prema nekim sredinskim entitetima i određuje interese ili potrebe koji će ih pokrenuti. Ovaj tekst je prilog nastojanju da se mladi, njihovi problemi, sa određenim aspektima identiteta što bolje protumače u svetlu savremenog (srpskog) društva, ali i evropskog okruženja. Mladi nisu problem ili potencijalni izvor problema koji treba rešavati, već važan nacionalni resurs, potencijal ili „vitalno društveno bogatstvo“ koji može doprineti društvenom razvoju. U tekstu će takođe biti uka­zano na mogućnost da se borba mladih za izgradnjom identiteta postavi u kontekst bezbednosnog pitanja ljudskih resursa. Obrazovne institucije su važne za socijalizaciju i regulisanje ponašanja mladih, a naročito izgradnju identiteta i njihovog oblikovanja kao društvenog resursa Srbije.

 

ç