Suada A. Selimović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

PERIODIKA

SOCIJALNE I PARTNERSKE SOCIJALNE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI KROZ VIZURU PARTICIPACIJE I ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja participacije i zadovoljstva korisnika socijalnih i partnerskih socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Razvijenost ovih usluga predstavlja izraz dostignutog nivoa i kvaliteta kombinovanog modela socijalne politike koji nastaje, najčešće, u zemljama u tranziciji, ali i kao ishod transformacije države blagostanja u ekonomski razvijenim zemljama Zapadne Evrope. U užem smislu, obe vrste socijalnih usluga prikazane su kroz zakonsku regulativu, participaciju i zadovoljstvo njihovih korisnika, jer su to bitni elementi distinkcije između tradicionalnih i novih usluga. Ispitanici uključeni u istraživanje dolaze iz ciljanog stratifikovanog uzorka, koji je ispunio kriterijume proporcionalne teritorijalne zastupljenosti organizacija i ispitanika. Uzorak je činilo: 66 javnih ustanova socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove i organizacije za smeštaj i osposobljavanje dece i odraslih, opštinske službe socijalne zaštite); 50 lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, udruženja građana i humanitarnih organizacija i osam  privatnih organizacija i ustanova koje pružaju socijalne usluge, odnosno 308 stručnih i rukovodećih radnika u ovim organizacijama i 376 korisnika socijalnih i PSU-a javnih ustanova, privatnih i nevladinih organizacija. Rad sadrži uvodni deo, teorijsko-analitički okvir socijalnih i partnerskih socijalnih usluga, zatim prikaz rezultata istraživanja i diskusiju nalaza, te zaključke.

PERIODIKA

PARTNERSKE SOCIJALNE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI

Članak se bavi savremenim trendovima u ulogama i funkcionisanju socijalne države, teorijskim pristupima uspostavljanja mešovitog modela socijalne politike, posebno partnerstva i partnerskih modela socijalnih usluga, naglašavajući Eversovu ekonomsku, sociološku i političku dimenziju mešovite socijalne politike. Kroz partnerstvo i partnerske modele socijalnih usluga, u polju socijalne zaštite, identifikuje se primena mešovitog modela socijalne politike u realnom životu. Na kraju članka prikazani su i rezultati empirijskog istraživanja o zastupljenosti partnerskih socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini, koje je pokazalo da su partnerske socijalne usluge malobrojne, siromašne po vrstama, oblicima i obuhvatu i nejednako teritorijalno zastupljene, kao i da postoje prednosti ovih usluga u odnosu na socijalne usluge koje se pružaju bez uspostavljanja partnerskih odnosa.

ç