Stevan D. Veljović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA ANTIPOTČINJAVAJUĆE PRAKSE SOCIJALNOG RADA

U radu su analizirane mogućnosti i ograničenja sistematske primene antipotčinjavajuće prakse socijalnog rada u okviru institucija socijalne zaštite u tretiranju problema siromaštva i socijalne isključenosti. Antipotčinjavajuća praksa začeta je krajem šezdesetih godina u okviru radikalne teorije socijalnog rada i podstaknuta je delovanjem socijalnih pokreta za ostvarivanje prava žena, rasnih i etničkih manjina. Za razliku od tradicionalnih pristupa u socijalnom radu koji se fokusiraju na savetodavni rad sa korisnikom i radikalnih, koji uzroke obespravljenosti objašnjavaju širim društvenim i ekonomskim nejednakostima, antipotčinjavajuća praksa povezuje strukturne uzroke socijalnih problema i lični položaj korisnika, nastojeći da menja društvene odnose na svim nivoima – od ličnog i porodičnog, preko intitucionalnog, do zakonodavnog i političkog. U radu se tvrdi da institucionalni okvir koji karakterišu rezidualni ciljevi socijalne zaštite, birokratizacija i fragmentacija usluga, kao i unutrašnje protivrečnosti samog pristupa u vezi sa upotrebom autoriteta i principom profesionalne neutralnosti, sputavaju inovativni potencijal profesije socijalnog rada i ograničavaju mogućnost primene antipotčinjavajuće prakse.

ç