Stefan Surlić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

PRINCIP TERITORIJALNOG INTEGRITETA: POLITIČKE POSLEDICE TRAGANJA ZA FINALNIM STATUSOM KOSOVA I METOHIJE

U radu se analizira princip teritorijalnog integriteta u kontekstu spora oko finalnog statusa Kosova i Metohije. Ne određujući se prema pravnim sporovima, autori pružaju pregled teorijske debate o teritorijalnom integritetu definišući političke posledice po teritorijalni integritet Srbije od momenta jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova* 2008. godine. Uprkos konstanti koja se ogleda u pominjanju integriteta neodvojivo od suvereniteta, u radu se ističe politička praksa u kojoj je „teritorijalni integritet” Srbije pretočen u apel drugim državama da poštuju princip nepovredivosti granica. Podrška nezavisnosti Kosova od strane vodećih zapadnih zemalja uslovilo je Srbiju na dijalog sa privremenim, a potom permanentnim institucijama uprave u Prištini. U radu se zaključuje da je teritorijalni integritet sveden na deklarativnu dimenziju, budući da je politički zahtev za zaštitom prava srpske zajednice ne teritoriji Kosova i Metohije obavezalo Beograd na mnoge ustupke, uključujući priznanje suverenog prava institucija Prištine.

PERIODIKA

INTEGRACIJA VS. SUVERENIZACIJA. „OTVORENI BALKAN” U OKVIRIMA STATUSNIH I IDENTITETSKIH SPOROVA

Rad se bavi inicijativom „Otvoreni Balkan” sa namerom da kroz kritičku analizu diskursa ustanovi dominirajuće pozicije zemalja Zapadnog Balkana o ovom obliku regionalne saradnje. Autori će pokazati da su politički diskursi prema regionalnoj integraciji, sa jedne strane, proizvod unutrašnjeg nedovršenog procesa izgradnje države i nacije, dok su sa druge, direktna posledica otvorenih bilateralnih pitanja i odsustva jasne perspektive članstva u Evropskoj uniji. U radu se dokazuje da dominirajući negativni diskurs o inicijativi „Otvoreni Balkan” postavlja znak jednakosti između regionalne integracije i straha od gubitka suverenosti kako nad unutrašnjim političkim procesima, tako i nad putem evropskih integracija.

PERIODIKA

PREOBLIKOVANJE ODREDBI AHTISARIJEVOG PLANA: KULTURNO I VERSKO NASLEĐE I POSTKONFLIKTNI SPORAZUM BEOGRADA I PRIŠTINE

Rad identifikuje mehanizme zaštite srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu definisane Ahtisarijevim planom i analizira njihovu dosadašnju primenu. Autori imaju za cilj da ukažu na to da status srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu uključuje ali i nadilazi pitanja zaštite, očuvanja i neometane upotrebe u verskim obredima. Kulturno nasleđe ima duboko politički kontekst, koji je do sada bio zanemaren u srpsko-albanskim odnosima, sa uverenjem da će širi sporazum o statusu relativizovati pitanja kulture i identiteta. U prvom delu analiza daje sveobuhvatan pregled pravnih garancija i iskustva u njihovoj primeni, detaljno se bavi primerima zloupotrebe i nepoštovanja usvojenog normativnog okvira, kritikom „posebnog“ statusa za srpsko nasleđe i otvorenim sporovima između Srpske pravoslavne crkve (SPC) i vlasti u Prištini. Ključni nalaz analize je da sadašnje ustavne i zakonske garancije ne mogu biti trajne i efikasne u potpunoj zaštiti srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu, kao i da postoji dugogodišnji jaz između propisanih normi i njihove primene u praksi. U drugom delu, tekst daje uporedni pregled posebnih statusa svetih mesta u Evropi. Budući da se eksteritorijalni status često pominje kao konačni model za srpsko versko i kulturno nasleđe, rad je pokušao da ponudi i nekoliko modela teritorijalnih rešenja za manje jedinice, u obliku enklava, eksteritorijalnosti i kondominijuma. Na kraju, autori vrše pregled dosadašnje literature posvećene kulturnom nasleđu u postkonfliktnom periodu i ukazuju na odsustvo univerzalnog normativnog okvira i mehanizama zaštite uprkos razvoju različitih međunarodnih instrumenata.

ç