Srđan T. Korać

Edukacija

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Doktorаt iz etike javne uprave

2013

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Magistratura iz evropskih studija

2009

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije iz međunarodnih odnosa

2001

Dr Srđan Korać je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U žiži njegovog naučnoistraživačkog interesovanja su etika javne uprave, tehnopolitika (veštačka inteligencija i sociorobotika) i lјudska bezbednost. Korać je angažovan i na naučnom projektu Univerziteta u Regenzburgu “From Informality to Corruption (1817–2018): Serbia and Croatia in Comparison” (KorrInform), koji finansira Deutsche Forschungsgemeinschaft (https://informalityregensburg.com/). Korać je član redakcija naučnih časopisa Administracija i javne politike (Institut za političke studije) i European Journal of Human Security (Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu). Korać je radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu od 2006. do 2021. godine, gde je obavlјao dužnosti zamenika direktora (2017–2021) i rukovodioca Odelјenja za studije međunarodne bezbednosti (2015–2017), te rukovodio projektom „Srbija i izazovi u međunarodnim odnosima 2020–2021. godine”, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Korać je bio glavni i odgovorni urednik Međunarodnih problema (2019–2021), naučnog časopisa u izdanju Instituta za međunarodnu politiku i privredu, gde je prethodno obavlјao dužnost zamenika glavnog i odgovornog urednika (2015–2019). Obavljao je dužnost člana Predsedništva Zajednice instituta Srbije (2020–2021). Dr Srđan Korać je bio izvršni urednik Revije za bezbednost (2007–2012), časopisa posvećenog istraživanjima meke bezbednosti, i dvomesečnog magazina o korupciji Puls (2002–2006). U razdoblјu od 2002. do 2013. godine bio je angažovan na istraživačkim poslovima u oblasti savremene metodologije suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, politike borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme obaveštajnih službi i reforme javne uprave. Reč je o projektima koji su sprovođeni u saradnji sa resornim ministarstvima i drugim državnim organima Republike Srbije i međunarodnim organizacijama. Dr Korać je tokom 2010. i 2011. bio istraživač na projektu Aleksanteri instituta Univerziteta u Helsinkiju “Environment and Security in the Western Balkans: Risks and Opportunities through Co-operation”. Autor je tri monografije – Disciplinsko ratovanje u doba dronova i robota (2019), Javna uprava u moralnom procepu (2016), Integritet nadnacionalnog službenika Evropske unije (2010) – i koautor dve knjige o etici kriminalističko-obaveštajnog rada. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0722-6419

POBUNE NA GLOBALNOJ PERIFERIJI KAO TEMPORALNA SUSPENZIJA NEOLIBERALNOG PORETKA

Rad analizira fenomen pobuna na globalnoj periferiji kao nasilne događaje koji narušavaju prostornu logiku i epistemičku izvesnost planetarnog demokratskog mira i dovode do temporalne suspenzije neoliberalnog poretka. Autor nastoji da dokaže pretpostavku da je u ranom 21. veku imperativ delotvorne kontrole nad neupravljivim zonama globalne periferije u suštinskoj koliziji sa instrumentalnošću rata uzetog u vidu vojnog intervencionizma. Teorijsko polazište analize smešteno je u području kritičke teorije međunarodnih odnosa i kritičkih studija rata, a posebno u stanovištu da rat proističe iz i ujedno reprodukuje dinamiku odnosa hijerarhije i potčinjenosti na globalnom nivou, jer je izmešten van civilizacijskih granica Zapada i usmeren na regulisanje neupravljivih planetarnih zona. Analiza se usredsređuje na podršku lokalnog stanovništva pobunjeničkim snagama, kriminalnom preduzetništvu kao izvoru finansiranja pobune, porozne granice između uloga civila i borca, tehnološke i taktičke strane pobunjeničkih akcija, te efikasnosti tih akcija kao pet pokazatelja na kojima se proverava teza o svojstvu beskonačnosti pobuna na globalnoj periferiji kao remetilačkom činiocu delotvornosti politike njihovog suzbijanja. Autor zaključuje da nesvrsishodnost suzbijanja beskonačnih pobuna na globalnoj periferiji drastično umanjuje upotrebnu vrednost rata kao sredstva imperijalne spoljne politike, tačnije instrumentalnost kaznenih ekspedicija u kontekstu očuvanja neoliberalnog kontinuuma proizvodnje i svetske trgovine.

PERIODIKA

REFLEXIVITY IN THE STUDY OF WARFARE: IS THERE ADDED VALUE FOR THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS?

The article examines whether reflectivist approach to epistemology in the study of warfare can amend some weaknesses of the rationalist/positivist canon of mainstream International Relations (IR) theories. The author argues for the existence of a new epistemic situation for the IR researcher: an ontological transformation of the military profession in post-industrial societies that has created a sacralised civic duty to fight in war. The research of warfare is becoming more focused on the individual – who is either a reluctant combatant or a civilian victimised by military operations, but protected by international norms. The author hypothesises that the advantages of reflectivist epistemological viewpoint – embracing standpoint epistemology, situated knowledge, the concept of embodiment, Cynthia Enloe’s claim that “the international is the personal” – may provide a plausible alternative path in the quest for an answer to the question of how we learn about warfare as the central problem of international relations. The analysis shows how reflectivism encourages researchers to identify new, previously “hidden” or marginalised questions and thus expand the scope of inquiry of mainstream IR. The author concludes that, when it comes to the study of warfare in the early twenty-first century, the largest contribution of reflectivist approach to epistemology of IR is in overcoming the shortcomings of the traditionally rigid mainstream epistemological framework of the discipline, providing the grounds for future counter-hegemonic actions.

PERIODIKA

Military Interventions As Omitted Variable Of Inversed Democratic Peace: An Empirical Evidence

The paper examines the relationship between military interventions and democratisation processes which took place in targeted states. While many researchers try to identify relationship between the regime type and countries’ war proneness, the authors of this paper put these two variables in a reversed order. To test this so-called “inversed democratic peace” thesis based on an argument that an ongoing war is likely to lead to democratisation, we focus our analysis on the US interventions in Afghanistan, Iraq, Libya, and FR Yugoslavia (Kosovo). We deploy three variables: 1) Foreign policy similarity, to determine whether the intervening actor (USA) had similar or different foreign policy goals at the beginning of interventions; 2) Political regime similarity, to indicate whether there were any deviations in the quality of political regime between the intervening state and the target country, as indicated by the democratic peace postulates; 3) military interventions (independent variable). Foreign policy score includes S score dataset developed by Curtis S. Signorino and Jeffrey M. Ritter (1999), while for the political regime quality, the authors deploy Polity IV data. Statistical analysis including Pearsonʼs correlation, logistic regression and descriptive statistics, will be presented for specific dyad level in three specifically designated models. The authors conclude that it is more likely that military interventions affect further democratisation of the targeted post-conflict societies, if observed in a short term rather than in longitudinal domain, while the foreign policy similarity (with the United States) positively correlates in cases with more successful democratisation process.

PERIODIKA

JAVNI SLUŽBENIK KAO KRIMINALNI PREDUZETNIK: U KOJOJ MERI KRIVIČNI PROGON PODUPIRE INTEGRITET?

Rad analizira da li i u kojoj meri normativni i institucionalni okvir krivičnog progona može da bude delotvoran vid spoljne kontrole integriteta javnih službenika sa kriminalnim „preduzetničkim duhom”. Autor polazi od pretpostavke da valjano osmišljena i dosledno sprovedena politika krivičnog progona i kažnjavanja javnih službenika dodatno jača etičko postupanje javnih službenika i sužava prostor za pojavu korupcije u javnom sektoru, čime posredno podiže kvalitet pružanja javnih usluga i osigurava oblikovanje i sprovođenje javnih politika i programa u skladu sa javnim interesima. Težište analize je stavljeno na međunarodne standarde, normativna i institucionalna rešenja primenjena u razvijenim demokratijama i praktične izazove koji se pojavljuju u pogledu prijavljivanja, prikupljanja sudski validnih dokaza, izricanja kazni, oduzimanja kriminalnog profita i integriteta policije i krivičnog pravosuđa. Autor zaključuje da stroga kaznena politika nužno nema odvraćajuće dejstvo na potencijalne počinioce i da bi hronična kašnjenja u sudskom postupku mogla da ohrabre pojedine javne službenike da se lakše upuste u kriminalne preduzetničke poduhvate.

PERIODIKA

ETIČKE OPREČNOSTI TEZE O DEMOKRATSKOM MIRU

Rad analizira unutrašnje etičke protivrečnosti sadržane u tezi o demokratskom miru iz perspektive utilitarističke verzije konsekvencijalističkog pristupa i etike dužnosti zasnovane na kantovskoj deontologiji. Autori polaze od pretpostavke da pragmatsko-političku (zlo)upotrebu teze o demokratskom miru – jednog od omiljenih legitimacijskih osnova intervencionističke politike SAD i drugih zapadnih sila – na početku 21. veka olakšava upravo klimavo etičko utemeljenje ove ideje, što podriva saznajnu, normativnu i praktičnu validnost njenih suštinskih postavki. Zbog toga je analiza usredsređena na intelektualno nasleđe na koje se oslanja savremena teorijska argumentacija o demokratskom miru, odnosno prevashodno na etička učenja Džona Stjuarta Mila i drugih vodećih britanskih utilitarista, i Imanuela Kanta. Autori zaključuju da analiza teze o demokratskom miru u ključu utilitarističkog intelektualnog nasleđa u potpunosti potvrđuje njihovu polaznu pretpostavku i to na primerima činjenja moralnih kompromisa zarad ostvarenja dobrobiti, nedostataka u proračunavanju mogućih ishoda konkretnih akcija i moralne ambivalentnosti istovremenog zagovaranja ideje međunarodnog mira i saradnje i lake legitimizacije pragmatskog korišćenja nasilja. Ispitivanje validnosti teze o demokratskom miru u ključu deontološke perspektive samo je delimično potvrdilo pretpostavku o postojanju unutrašnjih etičkih protivrečnosti.

PERIODIKA

REVIZORI KAO NADZIRAČI RADA JAVNE UPRAVE: NACIONALNI I NADNACIONALNI NIVO

Rad analizira u kojoj meri revizorske institucije mogu da delotvorno nadziru kvalitet rada javne uprave na nacionalnom i nadnacionalnom nivou vlasti i posredno podstaknu dosledno poštovanje etičkih standarda. Autor je težište analize stavio na polje nadležnosti, ovlašćenja i prakse organa revizije i sa namerom da utvrdi strukturne slabosti delovanja revizora kao mehanizma spoljne kontrole rada javnih službenika. Analiza je ograničena na odabrani uzorak postindustrijskih poliarhija (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i nordijske zemlje), Sud revizora EU kao primer nadzirača delovanja nadnacionalne administracije, te na Srbiju kao postkomunističku zemlju koja tek gradi standarde i praksu u ovoj oblasti. Nalazi istraživanja pokazali su da vrhovne revizorske institucije – jednako na nacionalnom i nadnacionalnom nivou vlasti – sprovode nadzornu ulogu posredno i to posredstvom pružanja tehničke ekspertize drugim institucijama i prosleđivanja sistematizovane činjenične građe o postojanju prakse zloupotreba javnih ovlašćenja.

PERIODIKA

NADNACIONALNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA NA POMOLU?

Rad analizira evoluciju i delovanje posebnih nadnacionalnih tela i organizacionih jedinica pri postojećim institucijama Evropske unije kojima je povereno obavljanje klasične obaveštajne i kriminalističko-obaveštajne funkcije. Autor analizu stavlja u teorijski okvir omeđen konceptima sekuritizacije javnih politika, demokratske kontrole obaveštajne funkcije i demokratskog legitimiteta, budući da je prenošenje metodologije obaveštajnog rada iz oblasti nacionalne bezbednosti u rad policije, carine, poreskih organa itd. otvorilo novi prostor u kojem može da dođe do narušavanja komunitarnih javnih in­teresa i ugrožavanja ljudskih i građanskih prava delovanjem nadnacionalnih institucija. Autor ukazuje na ozbiljnu pretnju koju pojačana i neselektivna sekuritizacija komu­nitarnih politika ima po krhku ravnotežu između doslednog poštovanja ljudskih prava i bezbednosnih obzira, o čemu svedoče i brojne kontroverze koje su se nedavno pojavile oko demokratske legitimnosti masovne primene obaveštajnih metoda i tehnika spram potencijalnog ugrožavanja prava na privatnost i drugih ljudskih i građanskih prava. Autor zaključuje da samo transparentna nadnacionalna obaveštajna služba smeštena u normativni i institucionalni okvir EU može da doprinese delotvornijoj zaštiti vitalnih bezbednosnih interesa, a bez podrivanja zaštite ljudskih prava kao jedne od temeljnih vrednosti evropske integracije.

PERIODIKA

SPROVOĐENJE REFORME JAVNE UPRAVE U SRBIJI: PRIMER POJEDINAČNE ODGOVORNOSTI

Rad analizira dosadašnje rezultate tekuće reforme javne uprave u Srbiji na planu ugradnje načela odgovornosti kao jednog od osnovnih obeležja koncepta dobre uprave. Cilj analize je procena kvaliteta mehanizama za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i kažnjavanje i zaštitu uzbunjivača. Polazna pretpostavka je da valjano osmišljena i dosledno sprovedena normativna i institucionalna rešenja za ustanovljavanje odgovornosti kao formativnog principa organizacije rada javne uprave stvaraju okruženje pogodno za moralno ispravno postupanje javnih službenika. Važnost ovog istraživanja ogleda se u činjenici da jedino privrženost odgovornosti sužava prostor za pojavu korupcije i tako posredno podiže kvalitet pružanja javnih usluga, te osigurava sprovođenje javnih politika u skladu sa javnim interesom. Na osnovu nalaza sprovedenog istraživanja autor zaključuje da postoje strukturne prepreke za stvaranje radnog okruženja u javnoj upravi pogodnog za dosledno poštovanje etičkih standarda. Autor naglašava da odsustvo mehanizma za zaštitu uzbunjivača predstavlja najslabiju tačku reformskih mera preduzetih u pravcu jačanja pojedinačne odgovornosti, te time delimično obesmišljava usvojene ciljeve preobražaja javne uprave u Srbiji u skladu sa uzorom postindustrijskih demokratija.

PERIODIKA

Parliamentary control of public administration integrity: Post-industrial polyarchies and Serbia

The paper examines the extent to which parliaments are capable of an effective monitoring the ethical dimension of public administration performance, and to encourage indirectly strict compliance with ethical standards. The author analyses the competences, powers and practices of parliaments with the aim to examine to what extent the legislative branch is an effective external control mechanism of the public servants’ performance when it comes to the issue of ethics management. In addition, the author identifies the structural weaknesses of the parliamentary scrutiny mechanisms. The scope of the analysis is limited to a selected sample of post-industrial polyarchies with the parliamentary system of government, and Serbia as a sample of post-communist country in the process of setting up the ethical standards and practices in its public sector in the last decade. The research findings show that, in the period 2001–2015, the National Assembly has not used to the full extent its scrutiny powers to examine responsibility of cabinet ministers and public managers regarding the issue of improving the quality of ethics management in public administration. The author concludes that the effectiveness of scrutiny powers of the Serbian parliament has been oftentimes hampered by the political will to maintain fragile coalition governments at all costs, which means that the parliamentary majorities have had no real interest in a consistent oversight of (un)ethical performance of the executive.

PERIODIKA

JAVNI SLUŽBENIK ZA 21. VEK: KA SAVREMENOM UČITAVANЈU GESLA „PLEMSTVO OBAVEZUJE”

Rad razmatra neophodnost oživljavanja društvene uloge javnog službenika 21. veka zasnovane na ideji društvene pravde u okolnostima duboke i skoro decenijske recesije izazvane nekritičkim forsiranjem neoliberalnog modela društvenog razvoja i primenom korporativno-tržišnih metoda u upravljanju sektorskim javnim politikama. Društvena uloga javne uprave je insistiranjem na pretvaranju činovnika u svojevrsnog prodavca na „kiosku” javnih usluga skrajnuta iz akademske debate i prakse. Autor zastupa stanovište da faktička tehnokratska nadmoć nad građanima i veća sposobnost ispravnog razumevanja sadržaja javnog interesa spram građana stvara za javne službenike moralnu obavezu da profesionalnim delovanjem doprinose ostvarenju društvene pravde kao temeljne svrhe postojanja demokratski uređene političke zajednice. Operacionalizacija koncepta društvene pravde u radu javne uprave zahteva preobražaj društvene svrhe službeničkog esnafa shodno modernom učitavanju aristokratskog gesla da „plemstvo obavezuje”. Autor zaključuje da jačanje profesionalnog integriteta unutar esnafa mora da bude zasnovano na punom uvažavanju komunitarne svrhe sektorskih javnih politika kao protivteže pragmatskom svetonazoru modela novog javnog rukovođenja oličenog u moralnoj indiferentnosti prema suštinskoj potrebi građana za samoostvarenjem u okvirima političke zajednice.

PERIODIKA

PRISTRASNOST KAO PREPREKA VALЈANOM ETIČKOM ODLUČIVANЈU U JAVNOJ UPRAVI

Rad analizira fenomen pristrasnog odlučivanja u domenu profesionalnog obavljanja javnih poslova kao jednog od strukturnih uzroka kršenja etičkih standarda javne službe. Polazna tvrdnja je da pojava pristrasnosti u odlučivanju nije slučajan ili povremen čin pojedinih javnih službenika sklonih zloupotrebama javnih ovlašćenja, već se koreni ovog fenomena nalaze u antropološkim i psihološkim obeležjima odnosa pojedinca u zajednici. Težište analize je stavljeno na protivrečnosti između zahteva valjanog etičkog odlučivanja i društvenih očekivanja koje pred javnog službenika kao pojedinca stavljaju njegova bliskost sa porodicom, rodbinom, prijateljima i sugrađanima. Sukob javnog i privatnog interesa i favoritizam kao njegov prateći fenomen uzeti su kao primeri gde ove protivrečnosti najviše dolaze do izražaja. Autor zaključuje da su antropološke i psihološke osnove pristrasnosti procesom socijalizacije čvrsto ugrađene u ličnost javnog službenika, te stoga moraju da budu uzete u obzir prilikom osmišljavanja normativnih i institucionalnih rešenja za jačanje integriteta javne uprave u Srbiji.

ç