Srđan Perišić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za azijske studije, Beograd

PERIODIKA

GEOPOLITIKA NOVOG HLADNOG RATA U EVROPI – OD NOVOG IDEOLOŠKOG SUČELJAVANJA DO KRAHA RAZORUŽANJA

Autor u radu sagledava novo hladnoratovsko sučeljavanje u Evropi između SAD i Rusije. Posle uvoda, gde su istraživačka pitanja, u drugom poglavlju se daje osvrt na geopolitički karakter Hladnog rata, posebno na njegov početak, kako bi se uporedilo sa savremenom situacijom. Ističe se da uzrok Hladnog rata strukturno leži u zapadnoj geopolitičkoj teoriji. U trećem poglavlju sagledavaju se koncepcije bezbednosti u Evropi, nakon 30 godina od završetka Hladnog rata, koje nude Rusija i SAD. Navodi se da su ruske inicijative o novoj bezbednosti u Evropi, kao bezbednosti jednakoj za sve, blokirane od strane SAD. U četvrtom poglavlju analizira se savremeno ideološko sučeljavanje Zapada i Rusije, posle ruskog otklona od liberalne ideologije. U pitanju je nova karakteristika sukoba Zapada sa Rusijom, koja suštinski osvetljava novo hladnoratovsko sučeljavanje. Peto poglavlje razmatra rušenje Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa 2019. godine i posledice po evropsku bezbednost. U zaključku su dati odgovori na istraživačka pitanja.

PERIODIKA

NEOMARKSISTIČKO SHVATANJE RADA – UTOPIJA ILI ALTERNATIVA TRANSKAPITALU

Autor se bavi shvatanjem pojma rada vodećih neomarksističkih teoretičara postmodernog vremena, Antonija Negrija i Majkla Harta. Ovi teoretičari ističu nematerijalni rad kao osnovni oblik kapitalističke proizvodnje u postmodernoj epohi, koji stvara nematerijalna dobra kao što su znanja, ideje, komunikacije, informacije, odnosi. Autor se u tekstu bavi pitanjem da li ovakav novi, postmoderni, nematerijalni rad, može pobediti sinergiju transnacionalnog kapitala i postmoderne suverenosti – kako tvrde Negri i Hart? Pitanje je da li otuđenje čoveka u kapitalizmu ima svoj nastavak i u postmoderni ili postkapitalizam karakteriše novi oblik solidarnosti i zajedništva onih koji proizvode? Isto tako, da li nosioci nematerijalnog rada, a to je u postmoderni mnoštvo, naspram radnika u modernoj epohi, mogu biti revolucionarni tako da transnacionalni kapital obuzdaju i, čak, da ga podrede sebi, ili se radi samo o još jednoj (neo)marksističkoj utopiji?

PERIODIKA

SARADNJA SRBIJE I RUSIJE: ODBACIVANJE ATLANTIZMA I MOGUĆA GEOPOLITIČKA ALTERNATIVA

Autor u radu sagledava odnose Srbije i Rusije u poslednjih deset godina. Posle uvoda, gde su istraživačka pitanja, u drugom poglavlju se analizira vojna saradnja dve zemlje od 2014. godine kroz odbacivanje prikrivenog atlantizma koji je do tada Srbija sprovodila. U trećem poglavlju se odnosi Srbije i Rusije posmatraju kroz strategije nacionalne bezbednosti Srbije 2009. i 2019. godine i daje se mišljenje o karakteru geopolitičkog identiteta Srbije. Navodi se da doktrinarno prihvatanje stvarnog geopolitičkog identiteta Srbiji daje osnove za istinski razvoj na unutrašnjem i spoljnom planu. U četvrtom poglavlju su prikazani ekonomski odnosi sa Rusijom koji daju Srbiji mogućnost alternative. U završnom poglavlju smo istakli da saradnja Srbije sa geopolitikom Rusije znači efikasniju zaštitu nacionalnih interesa, a time i potpuniji razvoj same države i naroda. S druge strane, narastajuća multipolarnost podrazumeva oslanjanje Srbije na one geopolitičke polove/identitete koji su najbliži njenom civilizacijskom obrascu, a to je – Rusija.

PERIODIKA

POSTMODERNO NESTAJANJE POLITIČKOG I DEMOKRATIJE

Autor u članku govori o krizi demokratije u zapadnim društvima i u svetu, u epohi postmoderne, kao i sudbinom političkog koja je neodvojiva od demokratije. Polazi se od toga da je sadržaj moderne iscrpljen, i da je nastupila nova epoha, postmoderna. Postmodernu posmatramo kao liberalizovanu para­digmu. Pobeda liberalizma nad drugim političkim doktrinama uslovila je njegovu univerzalizaciju, što vuče za sobom suštinske transformacije same priro­de politike i demokratije, ali i samog liberalizma. Osnovne uzroke destrukcije demokratije i nestanka političkog vidimo u biopolitičkom stanju, biomoći i biovlasti kao temeljnim karakteristikama liberalne postmoderne.

 

PERIODIKA

ODLAZAK MODERNE EPOHE - IZMEĐU KRAJA ISTORIJE I STRAHA OD BUDUĆNOSTI

Autor u radu sagledava značenje smene moderne para­digme i nastup nove epohe iz drugačijeg teorijskog ugla nego što je dominantan pristup u savremenoj političkoj teoriji. Prvi deo rada govori o paradigmatičnom shvatanju vremena i smeni istorijskih epoha. U drugom delu se istražuju značenja modernosti kroz nastanak modernih političkih ideologija/paradigmi. Dvadeseti vek je po pitanju modernosti imao tri ključna ideološka odgovora (liberalizam, marksizam i fašizam) koja su se međusobno borila za pobedu. Sve tri ideologije su imale svoj put modernosti, svoje verzije kraja istorije kao završetka procesa modernizacije. Prelazak iz moderne u postmodernu se ostvaruje samo u liberalnom diskursu. U trećem delu rada razmatra se karakter kraja istorije iz ugla savremene empirije.

 

PERIODIKA

UKRAJINSKO PITANJE DANAS

Prikaz zbornika: Ukrajinsko pitanje danas, priredio Zoran Milošević, Centar akademske reči, Šabac, 2015, 172 str.

PERIODIKA

LIBERALIZAM VS DEMOKRATIJA: OGRANIČAVANJE POLITIČKE DEMOKRATIJE - ISKORAK KA IZGRADNJI GLOBALNOG NIHILISTIČKOG DRUŠTVA

Autor u radu analizira krizu zapadne demokratije u njenoj političkoj dimenziji, koja je započela još 70-ih godina prošlog veka, a intenzivirana posle pada Berlinskog zida. Upravo rušenje Berlinskog zida nije samo označilo da je liberalizam uspeo da sa scene skloni još jednu političku ideologiju socijalizam, nego da su liberali, bilo oni označeni kao neoliberali, libertarijanci i sl. krenuli u istiskivanje i same demokratije sa kojom su simbiotički na Zapadu izgrađivali nacionalnu i socijalnu državu. Poslednji talas širenja demokratije je u stvari privid njenog desupstancijalizovanja. Od kompetitivnog elitizma, kao njene već davne redukcije, ona najpre involuira u proceduralnu ili minimalnu demokratiju, da bi završila u pukoj medijskoj manipulaciji izbornim telom. Ključ netrpeljivosti liberalizma prema demokratiji nije u nekim novim izazovima pred kojima se savremeno društvo nalazi, već u praktičnim konsenkvencama teorijske napetosti između demokratije i liberalizma.

ç