Izaberi jezik:

Srđan Budisavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pedagoški fakultet, Sombor

PERIODIKA

LEGITIMITET DRŽAVNE VLASTI KOD TOMASA HOBSA

Smisao i cilj rada je osvetljavanje karaktera i izvorišta specifičnog koncepta legitimnosti suverene državne vlasti u filozofsko–političkoj misli Tomasa Hobsa. Naime, kao principijelni legitimista i zagovornik vladarskog apsolutizma, Hobs u fokus svojih razmatranja u značajnoj meri uključuje i eksplanaciju porekla i opsega vladarskih ovlaštenja u odnosu na podanike, pa se kao osnovna preokupacija rada nameće potreba prodiranja u srž autorovog doživljaja sveta i čoveka, te njegovih opservacija osnovnih društveno – političkih organizacionih formi, kako bi se na bazi tih saznanja kreirala platforma za vrednovanje Hobsovih zaključaka o opravdanosti snažne državne vlasti. U prvom delu ovog prikaza težište će biti stavljeno na pretresanje Hobsove interpretacije prirode i ponašanja čoveka kao pojedinca i kao pripadnika određene društvene zajednice, da bi sa te antropološke problematike napravili prelaz ka razmatranju mehanizama u kojima Hobs prepoznaje osnove konstituisanja organizovane društvene zajednice i snabdevanja nosioca vlasti suverenim vladarskim ovlaštenjima. Poseban će osvrt biti učinjen u odnosu na Hobsovo pretresanje problema moralnosti kao jednog od faktora kojim se profiliše pitanje legitimiteta državne vlasti, te koje se kao lajt motiv proteže kroz značajan deo Hobsove doktrine.

PERIODIKA

POJAM TOTALNE DRŽAVE KOD KARLA ŠMITA

Smisao i cilj rada je osvetljavanje koncepta totalne države kao jednog od stožera političko-pravne misli kontraverznog nemačkog pravnog mislioca Karla Šmita. Naime, celokupno njegovo delo čitavu jednu epohu biva marginalizovano usled autorove ideološko-političke nepodobnosti, te njegova reafirmacija snažno pobuđuje interesovanje mlađih generacija čitalaca. U tom smislu, upravo kriza moderne liberalne države iznova otvara vrata aktuelizaciji ovog idejnog kompleksa. Pored pretresanja koncepta totalne države koji se nalazi u fokusu ovog rada, pa i čitave Šmitove političko-pravne misli, kao svojevrsna protivteža dekadenciji društveno-političke prakse liberalne građanske države, učinjen je i osvrt na još neke od značajnih momenata Šmitovog učenja o državi. U tom smislu, dotaknuta je i problematika odnosa prijatelj–neprijatelj, kao fundamentalni kriterijum političkog razvrstavanja i jedan od ključnih faktora društvene dinamike, te pitanja kao što su depolitizacija javne sfere, odnosno konstituisanje tzv. zakonodavne države kao neospornih simptoma dozrevanja liberalnog političkog poretka i rastakanja tradicionalne države.

ç