Izaberi jezik:

Sonja Vujović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica.

PERIODIKA

EFEKTI EROZIJE LJUDSKOG KAPITALA NA KONKURENTNOST SRPSKE PRIVREDE

Na početku novog milenijuma ljudski kapital, kumulativno determinisan kroz znanje, veštine, iskustva, inventivnost, kompetencije, kontakte i entuzijazam koji su ljudi spremni da investiraju u radni i stvaralački proces prepoznat je kao osnovni pokretač razvoja svake ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. Savremene tendencije razvoja u zemljama tržišne privrede pokazale su da su obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa u samom vrhu prioriteta nacionalnih strategija i politika socijalnog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Cilj rada je da ukaže da se na globalnom nivou konkurentnost može kreirati i očuvati jedino stvaranjem novog i primenom postojećeg znanja koje postaje primarni resurs svakog modernog društva i razvijene privrede. Isto tako, namera je da se, nakon analitičko deskriptivnog prikaza razloga privrednog, socijalnog i demografskog sunovrata i komparativne analize atraktivnosti i sposobnosti zemlje da privuče i zadrži talente predlože mere za sprečavanje kvantitativne i kvalitativne erozije ljudskog kapitala koja je tokom poslednje dve decenije aktuelna na prostoru Republike Srbije. Autor naglašava potrebu da se u što kraćem periodu, energičnom i zajedničkom akcijom države, njenih institucija, privrednih subjekata i medija izgrade mostovi između privrede, nauke i društva kako bi se stvorio ambijent privlačan za intenzivniji „priliv” ljudskog kapitala najvišeg kvaliteta.

ç