Izaberi jezik:

Sonja Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Student doktorskih studija na Pravnom fakultetu, Univerziteta Union u Beogradu

PERIODIKA

FINANSIJSKI ASPEKTI AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLЈE 23 - METODOLOŠKI PRISTUP

Republika Srbija je dobila status kandidata za prijem u članstvo Evropske unije („EU“) i time preuzela na sebe niz obaveza koje mora da ispuni kako bi ostvarila punopravno članstvo u EU. Jedna od važnih obaveza Srbije na tom putu je pisanje akcionih planova za pregovaračka poglavlja. Svaki akcioni plan kao strateški dokument mora imati iskazanu finansijsku procenu vrednosti aktivnosti koje sadrži. Imajući to u vidu, u ovom radu je prikazana metodologija po kojoj se iskazuju finansijske procene vrednosti aktivnosti iz akcionih planova kao i kako se određuju potencijalni izvori finansiranja. Posebna pažnja posvećena je načinu iskazivanja kvanititativnih i kvalitativnih elementa i njihovom finansijskom obračunu koji su prikazani i u okviru primera. Takođe, rad se bavi analizom kako se u okviru akcionih planova postupalo u slučajevima kada su određene aktivnosti finansirane iz evropskih fondova ili drugih donatorskih sredstava. Tačnije, prikazane su četiri situacije procene troškova u zavisnosti od faze u kojoj se projekat nalazi.

ç