Izaberi jezik:

Sonja B. Dragović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad.

PERIODIKA

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA JAČANJE NACIONALIZMA U MULTIKULTURNIM DRUŠTVIMA

Globalizacija je proces u savremenom društvu koji, relativno, dugo traje i bitno menja odlike i navike društva, ne samo potrošačke već i kulturne. Od samog početka pa sve do danas glavni cilj ovog procesa je uklanjanje granica, stvaranje jedinstvenog tržišta pa samim tim i nestanak nacionalnih država kakve poznajemo. Međutim, ono što se dešavau stvarnosti je sasvim suprotno. Proces globalizacije je proširio svoj uticaj, pa pored ekonomije utiče i na druge obla­sti društvenog života. Tako prošireni uticaj globalizacije na države izaziva suprotan efekat i dolazi do jačanja nacionalizma, posebno u razvijenim multikulturalnim državama. Rad je sastavljen iz 3 poglavlja. Prvi deo se bavi karakteristikama proce­sa globalizacije, drugi deo se bavi savremenom državom, a treći deo buđenjem nacionalizma. Ovaj rad ima za cilj da odgovori na pitanje da li će proces globalizacije dovesti do nestanka država kao društveno-političkih zajednica ili će dovesti do njihovog prilagođavanja savremenim uslovima. Metodološki pristup: u radu su korišteni metodi analize i sinteze, metodi indukcije i dedukcije i me­tod analize sadržaja.

ç