Izaberi jezik:

Slobodan Vukadinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd

PERIODIKA

ANALIZA REZULTATA JAVNO-PRIVATNOG DIJALOGA NA PRIMERU EKONOMSKOG KOKUSA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

U savremenom parlamentarnom razvoju postoji tendencija izmeštanja težišta parlamentarnog rada iz plenuma u radna tela parlamenta. Istovremeno je u uporednom pravu vidljiva tendencija uspostavljanja mehanizama javno-privatnog dijaloga sa ciljem unapređenja procesa kreiranja javnih politika i usvajanja zakonskih rešenja kojima se podstiče ekonomski razvoj. U radu se ispituje početna hipoteza da Ekonomski kokus Narodne skupštine predstavlja delotvoran mehanizam javno-privatnog dijaloga usmeren na unapređenje pravnog okvira za privredni razvoj, koji je u skladu sa savremenim tendencijama parlamentarnog razvoja. Primenom kvalitativne i kvantitativne analize rada i rezultata Ekonomskog kokusa, kao i razmatranjem njegovog nastanka i razvoja, autori dokazuju da ovo iako mlado telo, beleži značajne rezultate i ispoljava obe tendencije u svom radu. Utvrđujući zašto i po čemu se Kokus razlikuje od drugih radnih grupa i tela i šta ga odlikuje, identifikuju one novine i poboljšanja u pravnom okviru poslovanja koje je inicirao ovaj kokus. Precizno iskazano, rad pokazuje da je u 85,51% slučajeva Narodna skupština prihvatila amandmane koje su podneli članovi Ekonomskog kokusa.

ç