Slobodan Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet Megatrend, Beograd

PERIODIKA

PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA DRŽAVOM U 21. VEKU

Upravljanje državom i vršenje vlasti je još u antičkom vremenu bila potreba kojoj su težili najkompetentniji i najumniji članovi društva tog doba. Upravljanje državom, kao i izučavanje njenih najvažnijih oblika i specifičnosti su bili predmet interesovanja brojnih teoretičara koji su se bavili naukom o upravljanju. Ni dan danas ne postoji zajednička i jedinstvena teorija i definicija upravljanja državom oko koje bi se svi teroretičari ove mlade nauke složili i usaglasili, iako smo upoznati sa veliki brojem teroretičara koji se bave ovom naukom. Kroz istoriju sveta i civilizacije postojali su i brojni, različiti pravci kao i teorije koje su pokušavale da, narodu posebno, približe ideologije i pristupe upravljanja državom i njenim društvom.Državno upravljanje se može vršiti na različite načine. Može se govoriti o oba čista tipa, o javnom upravljanju organizovanom kao birokratija, kao marketizacija i kao partnerstvo, ili kao mešavina. Institucionalna promena u državnom upravljanju je vođena tenzijom između nasleđa države, s jedne strane i novih globalnih modela javne uprave, s druge strane, što je imperativ savremenog društva i neoliberalnog koncepta ekonomske organizovanosti razvijenih država Evrope. Iako smo naveli da postoji veliki broj definicija vezanih za državno upravljanje, možda je najbolje objašnjenje i značenje samog pojma države ponudila marksisitička filozofija u kojoj se naglašava da je država klasna organizacija koja štiti interese vladajuće klase aparatom prinude fizičke sile kojim raspolaže. Po prethodno rečenom, analiza upravljanja državom treba da bude izazov u svakom vremenu i za svakog istraživača koji pretenduje da se bavi ovom oblašću. Osnovna hipoteza u ovom radu jeste utvrđivanje i definisanje vitalnih nosilaca pravno-političke vlasti. Iz ovog proizilazi naučna, ali i društvena opravdanost prikaza dobre uprave, odn. državnog menadžmenta.

PERIODIKA

KLJUČNI FAKTORI KOJI UTIČU NA RAZVOJ POLITIČKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu iskustava iz novije prošlosti, posebno od 2000. godine, može se zaključiti da je uticaj stranog faktora na centralnom Balkanu bio veoma izražen i uvek je bio povezan sa geopolitičkim, ekonomskim, vojnim i drugim interesima koji su kroz različite forme i oblike vršili permanentni uticaj na stabilnost političkog sistema Republike Srbije i većine zemalja u njenom bližem okruženju. Međutim, na dalji razvoj političkog sistema Republike Srbije konstantno utiču interakcije činilaca političke vlasti i naroda unutar same države, što se definiše zajedničkim imeniteljem „unutrašnja politika”. Međutim, na istu tu unutrašnju politiku utiču spoljašnji faktori, prvenstveno iz zemalja regiona. Ovi spoljni faktori refleksivno usmeravaju svoja interna političko-sociološka dešavanja na tok života i odvijanja sveukupnih društvenih procesa u Republici Srbiji. Efekte tih dešavanja osećamo intenzitetom kojim deskriptivna svest ne može da perceptuje. Stepen demokratskog razvoja države, izgradnja i jačanje političke kulture nacije esencijalna su osnova daljeg progresivnog kretanja političke realnosti savremenog društva u Republici Srbiji, što direktno implicira oslikavanje fluentnih parametara uzlazne fizionomije političkog života i državnog uređenja Republike Srbije, što je svakako imperativ današnjice, od nacionalnog interesa. Međunarodni odnosi u regionu su stabilna i značajna kordinata za ekonomsku, bezbednosnu, socijalnu i kulturnu stabilnost, jer od međunarodnih komplementarnih kordinata uslovljen je dalji razvoj političkog sistema Republike Srbije.

ç