Izaberi jezik:

Slobodan I. Panov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

NACIONALNA BEZBEDNOST I PRAVO

U uvodnom delu članka autori se bave etimološkim poreklom pojma bezbednosti i njegovim različitim aspektima, a pre svega duhovno-antropološkim, medicinskim i socijalnim. Polazeći od patrimonijalnih teorija, njihova je hipoteza da nasilje u društvu indukuje nasilje u porodici, odnosno da u spirali nasilja koja je imananetna savremenoj civilizaciji, odsustvo bezbednosti na nacionalnom i državnom nivou ima za posledicu odsustvo sigurnosti i na privatnom planu. U tome poseban značaj ima permanentno nametano stanje nesigurnosti, ucenjivanja, slabljenja državnog suvereniteta, koje se potom prenosi na nivo porodičnog nasilja. Autori argumentuju da je ove negativne posledice moguće otkloniti ili umanjiti prevencijom, koja ne mora nužno da bude pravna, već može da bude zasnovana i na podsticanju obrazovanja i negovanju ljubavi i duhovnosti kao vrlina. Dobar primer za preventivno, ali i reaktivno delovanje na polju prava, pruža srpsko nasledno pravo, koje, iako građanskopravna (privatnopravna) naučna disciplina, kombinacijom načela autonomije volje i imperativnih pravnih pravila oličenih u ustanovama nužnog dela, razbaštinjenja i nedostojnosti za nasleđivanje, pruža putokaze za uspostavljanje harmonije lične i društvene bezbednosti.

PERIODIKA

JUŽNI TOK – „DETALJ“ CIVILIZACIJE

Naziv ovog rada je dvokomponentan: sadrži predmet analize i magistralnu atribuciju tog predmeta: kao detalja (kazano u punoj ironiji) lociranog u sistemu ideja i praksi, u konceptu zamisli i zbilja, u sistemskom koordinatnom sistemu koji se u modernim medijima zove civilizacija, koju autor razume kao siromašniji/niži pojam od kulture. Naslov ukazuje na nužni redukcionizam, jer ruski energetski spektar ima tri važna vektora, pri čemu južni tok nije dominantan/presudan. Zahtev EU za revizijom ugovora postavlja zanimljiva pitanja: da li je prema novoj demokratskoj&demonkratskoj definiciji ugovora, ugovor saglasnost izjava volja dve strane, u kondicionalu da to ne ljuti netransparentnu, nepozvanu a samozvanu referentnu stranu, nadugovornog subjekta, tačnije nadugovornog subjekta svakog i svih ugovora? Inicijativa za reviziju ili, najgore, zahtev&direktiva za reviziju od vanugovornog/nadugovornog subjekta poništava temelje pravne kulture, to je diverzija pravne/ugovorne logike, to je antipravna ideja koja izlazi iz prava i destruktivno se locira u sferu sile neprava, u privid prava i zbilju diktature. Iz zloduha vremena i brojnih blatnjavih fakata (post)moderne, autor donosi zaključak o realnom pesimizmu u neispunjenju ugovora o južnom toku. Neispunjenje ovog ugovora neće naneti štetu Rusiji. Na kraju se navode pravoslavni principi koji pesimizam čine radosnim.

PERIODIKA

GENDERSKO VASPITANJE/RODNA SENZITIVNOST: REDEFINICIJA DEMOKRATIJE I ET(N)IČKI IDENTITET

Odvojeno posmatrano, tema modela odnosa polova i tema vaspitanja (deteta), jesu, kvantumom i važnošću, vrlo prisutne u porodično-pravnoj književnosti. Analiza njihove interferencije zaslužuje da rad dobije blagi atribut premijernosti analize. Autor ovu vremenski i sadržajno stalnu zavisnost, tj. koegzistenciju fenomena analizuje kroz zakonski aktuelne obrasce ravnopravnosti polova i kroz atemporalne moralne i duhovne vrednosti. Način odgovora na pitanje o odnosu ova dva pravna i egzistencijalna fenomena ne samo da dizajnira, već određuje suštinu individualnog i socijalnog života, bračnog i porodičnog života, dobru beskonačnost et(n)ičkog identiteta i rezistentnost prema besmislenim modernim redefinicijama demokratije.

ç