Slavica Komatina

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

NVO AGENDA, Centar za podršku porodici, Beograd.

PERIODIKA

DRUŠTVENA INKLUZIJA ROMA KAO IZAZOV ZA SOCIJALNU POLITIKU SRBIJE

Romi su samo po brojnosti relevantna nacionalna manjina u Srbiji, dok su u svim oblastima društvenog života višestruko marginalizovani. Predstavljaju etničku zajednicu koja se po svim obeležjima nalazi u najnepovoljnijem položaju, nisu dovoljno integrisani u društvo i uključeni u socio-kulturne i ekonomskopolitičke procese. Kao takvi, čine pravu paradigmu socijalne isključenosti i ozbiljan izazov sa socijalnu politiku Srbije na putu ka evropskim integracijama, ali i ka sopstvenoj emancipaciji i uključenosti u pravednije i humanije društvo. U ovom radu je najpre dat prikaz osnovnih demografskih pokazatelja (brojnost i prostorni razmeštaj Roma) koji čine značajne faktore za realizaciju elementarnih ljudskih i manjinskih prava, ali i za razumevanje njihovog položaja i načina života u cilju sprovođenja odgovarajućih mera socijalne politike. Istaknut je, takođe, značaj socijalne politike Srbije u cilju inkluzije romske zajednice u svetlu politike i stavova Evropske unije, ali i potrebe jasno definisanog koncepta „socijalne isključenosti/ uključenosti“ sadržanog u naučnoj i stručnoj literaturi, u međunarodnim i nacionalnim dokumentima, a sve u cilju njegove pune efikasnosti i usmerenosti ka boljoj društvenoj inkluziji romske nacionalne manjine u Srbiji.

ç