Izaberi jezik:

Seku Sidi Dijavara

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

ULOGA NACIONALNIH KONFERENCIJA U DEMOKRATIZACIJI U FRANKOFONOJ AFRICI

Proces demokratizacije je u velikoj meri privukao pažnju autora i istraživača političkih nauka u cilju rasvetljavanja njenih uzroka, posledica, izgleda, a posebno faktora koji su uslovili njegovo uvođenje širom sveta. Metode i politike njegovog usvajanja bile su različite od države do države, regina do regiona i kontinenta. Razlikujući se od drugih regiona sveta, frankofone afričke države su krenule posebnim putem da započnu proces demokratizacije: organizovanjem nacionalnih konferencija. Stoga se u ovom članku analizira doprinos nacionalnih konferencija organizovanih u svim frankofonim afričkim državama u cilju započinjanja procesa demokratizacije. Da bi to uradio, autor prvo opisuje društveno-političko-istorijski tok procesa demokratizacije i različite modalitete iz kojih se dalje širila. Zatim, koristeći institucionalni pristup da bi ispitivao ustavne i institucionalne orijentacije frankofonih afričkih zemalja, on ne samo da utvrđuje izazove sa kojima se demokratija suočava u ovim zemljama, već i pokušava da iznese hipoteze koje se mogu smatrati varijablama za objašnjenje pada demokratije u tim zemljama, što predstavlja jedan od glavnih ciljeva ovog rada. Na kraju, nakon kratke ocene nacionalnih konferencija, autor se oslanja na konkretne činjenice kako bi dao predloge koji bi mogli da doprinesu konsolidaciji demokratije u navedenim državama.

ç