Izaberi jezik:

Sava Aksić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

PERIODIKA

ODNOS PRAVA I POLITIKE KAO DRUŠTVENIH PODSISTEMA I MOGUĆA (USTAVNA) GRANICA IZMEĐU NЈIH

U radu je analizom odnosa prava i politike utvrđeno, da, pravo i politika, u vreme njihovog nastanka, nisu bili diferencirani, nego su oba sistema imala formalni izvor u suverenoj vlasti vladara. I ako, se kasnije, sa jačanjem pravne regulacije u društvu, pravo sve više formira kao sistem koji je nezavisan od politike, ipak, i politički uticaj u društvu takođe jača, kao posledica moći kojom politički organi raspolažu, a sa ovim i opasnost da funkcionisanje prava bude ugroženo uticajem politike. Stoga je cilj ovog rada da se analizom odnosa prava i politike utvrdi najdelotvorniji način ograničenja politike, kojim se ne ugrožava delotvornost politike ka društvenog podsistema, ali istovremeno i postavljaju ograničenja politici kako ne bi njenim jačanjem nastala opasnost po pravnu državu. U istraživanju su korišćeni čisto logički metodi: analiza i sinteza, indukcija, dedukcija, apstrakcija i generalizacija, pravno – logički metodi: normativni i dogmatički, kao i istorijski i sociološki metod. Istraživanjem kroz ovaj rad, došli smo do zaključka da aktivnost političkih organa mora da bude pravno regulisana, u meri koliko je to moguće, i ukoliko se ne narušava nužna mera funkcionisanja političkih organa, kao i da to mora biti učinjeno ustavnim normama, kao garancijama nametnutim od strane predstavničkih organa i naroda.

ç