Sanja Strgar

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Prekršajni sud u Novom Sadu.

PERIODIKA

ETIKA SOCIJALNOG RADA I KODEKS PROFESIONALNE ETIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Predmet ovog rada je etički aspekt profesionalnog postupanja u sferi socijalne zaštite, gde se pruža pomoć ugroženim članovima društva koji se nađu u životnim teškoćama. U tom smislu, u oblasti socijalne zaštite govori se o etici socijalnog rada. U istraživanju su korišćeni deontološki, normativni, uporedni i statistički metodi. U radu se pošlo od pretpostavke da kodeks profesionalne etike ima važnu ulogu u afirmaciji dostojanstva profesije i etike rada. Posebna pažnja je posvećena problematici odgovornosti za povredu Etičkog kodeksa, naročito s aspekta radnopravnih posledica. Obrađena su zakonska rešenja Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Dat je prikaz Kodeksa o etičkim principima Međunarodne organizacije socijalnih radnika i dati su uporednopravni primeri nacionalnih etičkih kodeksa koji su doneti na osnovu njega. Rad sadrži i statističke podatke o pokrenutim i okončanim postupcima pred Komorom socijalne zaštite za povredu Etičkog kodeksa.

ç