Izaberi jezik:

Sanja M. Danković Stepanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE KORUPCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Predmet istraživanja ovog rada jeste zaštita efektivne konkurencije i konsekvento suzbijanje korupcije u postupcima javnih nabavki, posmatrano kroz prizmu legislativno-institucionalnih rešenja Republike Srbije, i uporedno, komunitarnog prava. Analiza obuhvata dva segmenta: prvi se odnosi na zabranjene dogovore između naručioca i ponuđača, dok drugi obuhvata različite pravne odnose davalaca ponude u tenderskom postupku. Teorijsko-epistemološki i metodološki pristup koji je korišćen u ovom radu odgovara standardima društvenih, i posebno pravnih nauka, uz prevashodnu upotrebu deskriptivnog i komparativnog metoda, sa jedne, i vezanog, objektivnog i sistemskog tumačenja, sa druge strane. Cilj istraživanja je utvrđivanje korelativne veze između stepena efikasnosti, odnosno efektivnosti sprovedenog postupka javne nabavke i nivoa funkcionalne, odnosno efektivne konkurencije koji je u njemu bio zastupljen. Utvrđeno je postojanje dva osnovna koncepta povrede konkurencije u postupku javne nabavke: nameštanja postupka i nameštanja ponude. Zaključak je da navedeni modeli zahtevaju primenu različitih pravnih mera, u smislu kombinovanja imovinskih i lično-pravnih, a zatim preventivnih i kazneneih mera, kao i različit redosled njihove implementacije, što pretpostavlja različite nivoe institucionalnog postupanja, a to konsekvento nalaže visok stepen kooperacije stvarnopravno nadležnih organa i institucija u oblasti efektivnog sprovođenja javnih nabavki - preporuka je ovog rada, putem zaključenja memoranduma o saradnji. Nakon sagledavanja i analize domena neusaglašenosti pravila sadržanih u zakonima o zaštiti konkurencije i javnim nabavkama, koji rezultira umanjenim stepenom efikasnosti zaštite efektivne konkurencije u postupcima javnih nabavki u našoj zemlji, data je preporuka i vidu jasnih smernica za prevazilaženje pravnih praznina i nekonzistentnih rešenja.

ç