Sanja Đurđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

PERIODIKA

ANALIZA NORMATIVA I PRAKSE SPREČAVANJA NASILJA NAD ŽENAMA U SRBIJI

Rodno zasnovano nasilje se smatra jednim od najrasprostranjenijih i najdrastičnijih oblika kršenja ženskih ljudskih prava i narušavanja ljudskog dostojanstva i jedan je od najčešćih pojavnih oblika diskriminacije nad ženama. Ovaj rad ima za cilj da predstavi skup međunarodno prenosivih standarda važnih za praksu prevencije i tretmana žena pogođenim partnerskim nasiljem i da analizira nacionalne dokumente i smernice za postupanje relevantnih institucija u slučajevima nasilja nad ženama. Osnovna hipoteza rada je da usvajanje i ratifikovanje međunarodnih konvencija, između ostalih i Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predstavlja inicijalni korak ka ostvarenju principa nulte tolerancije na nasilje i integriše ovaj princip u nacionalne politike koje su ključne za razvoj društva. Ovaj rad ukazuje da u Republici Srbiji postoji pravni i institucionalni okvir za sprečavanje nasilja nad ženama, ali da strateške mere i zakoni nisu dovoljno delotvorni, odnosno sveobuhvatni i koordinirani u zaštiti žena od svih vidova nasilja.

PERIODIKA

PROKRIMINALNE DISPOZICIJE LIČNOSTI

Teorije ličnosti su usmerene na tipove i osobine ličnosti kao i na merenja istih kako bi se uporedile sličnosti i razlike između strukture ličnosti različitih ljudi. Postoji veliki broj naučnih studija koje se bave ispitivanjem povezanosti strukture ličnosti i kriminaliteta. Veliki broj njih dokazuje da se kod prestupnika nalazi stalno prisustvo osobina iz takozvanog patološkog konativnog područja ličnosti. U ovom radu prikazane su tri teorije ličnosti koje su dominantne teorijske paradigme u oblasti psihologije kriminala i na osnovu kojih su vršena mnogobrojna empirijska istraživanja ličnosti i ponašanja kriminalaca: Ajzenkov (Eysenck) model ličnosti, Petofaktorski model ličnosti i Kibernetički model ličnosti. Takođe, analizirana su dostupna domaća i međunarodna empirijska istraživanja koja su se bavila proučavanjem povezanosti osobina ličnosti i kriminalnog ponašanja.

PERIODIKA

DOMINACIJA MATERIJALIZMA NAD ALTRUIZMOM – KRIZA DRUŠTVA ILI POJEDINCA?

Vrednosti spadaju u jedan od osnovnih fenomena psihičkog života pojedinca. Cilj je ustanoviti razlike između ispitanika u stepenu poželjnosti hedonističke, materijalističke i altruističke vrednosne orijentacije, kao i korelaciju ovih vrednosti sa tri osobine ličnosti: ekstravertnost, agresivnost i psihoticizam. Ispitivanje je obavljeno na uzorku od 142 ispitanika. Rezultati su pokazali da je najveću numeričku izraženost imala materijalistička vrednost (AS=3,61), dok najmanju numeričku izraženost pokazuje hedonistički stil života (AS=3,29). U statistički značajnoj, pozitivnoj, međusobnoj korelaciji su samo aktivistički i altruistički stil (p < .05). Rezultati bivarijatne korelacije pokazuju korelaciju psihoticizma sa svim vrednosnim orijentacijama i to u negativnom smeru (od - .176 do - .203), korelaciju ektravertnosti sa hedonizmom (.236) i ekstravertnosti i altruizma (.180). Zaključak je da je materijalna sigurnost primarna vrednost ispitanih osoba, a da je altruizam normativnog tipa, tj. da je u pitanju konformistički altruizam, kada je pojedinac potpuno svestan koristi koju ima od svog ponašanja.

PERIODIKA

PORODICE ADOLESCENATA U SUDARU SA NOVIM VREMENOM: IZMENJENO FUNKCIONISANJE ILI NOVI VIDOVI ZAVISNOSTI

Tehnološki napredak, kao tekovina novog vremena, donosi novu dimenziju i u individualnom funkcionisanju mladih generacija i u večitom transgeneracijskom sukobu. Oslanjajući se dobro na poznate postulate poridčne dinamike, životne cikluse u porodici, još uvek, definišemo u odnosu na značajne događaje i razvojne faze pojedinih članova porodice. Jedna od najznačajnih faza i u individualnom i u porodičnom razvoju predstavlja period kada deca ulaze i prolaze kroz adolescenciju. Adolescencija je razvojno normativna kriza koju karakteriše visok potencijal rasta, ali i nestalne snage Ega, koje pojačavaju vulnerabilnost ličnosti ka sociopatološkim pojavama i psihopatologiji. Sa druge strane, svi razvojni problemi, sociopatološke pojave ili strukturisana psihopatologija adolescenata, predstavljaju eksternalizaciju roditeljskih individualnih nerešenih problema ili problema u roditeljskoj dijadi. Tehnološke novine, uvođenjm novog načina komuniciranja, dodatno produbljuju potecijal za transgenracijski sukob u ovom najosteljivijem periodu života i za adolescneta i za porodicu. Rad ima za cilj da ukaže na karakteristike zdrave porodice sa adolescentom, ali i na specifičnosti problematičnih porodica sa posebnim osvrtom na funkcionisanje porodica adolescenata sa problemima zloupotrebe i novih vidova zavisnosti.

ç