Samila Ramić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

PERIODIKA

KVALITET ZAŠTITE PORODICA SA DJECOM NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Rad je imao za cilj ispitati kvalitet porodične politike i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona. Istraživačko pitanje ovog rada odnosilo se na ispitivanje: da li mjere porodične politike i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona utiču na poboljšanje kvaliteta života porodica sa djecom, odnosno da li su one u funkciji zadovoljavanja njihovih potreba? Za prikupljanje i obradu podataka korištene su kvantitativne i kvalitativne metode. U empirijskom dijelu istraživanja korištena je metoda ispitivanja-polustrukturirani intervju u kojem su naznačene osnovne teme u skladu sa postavljenom istraživačkom tezom. Dobiveni podaci obrađeni su postupkom kvalitativne analize sadržaja intervjua. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 22 ispitanika, od čega 4 ispitanika kretora porodične politike, 8 ispitanika implementatora iz centara za socijalni rad i 10 ispitanika korisnika prava i usluga porodične politike. Rezultati istraživanja su pokazali da trenutne mjere u oblasti zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona ne zadovoljavaju potrebe porodica sa djecom i ne utiču na kvalitet njihovog života zbog malog broja prava koja se implementiraju, neadekvatnosti prava i usluga i finasijskih ograničenja. Zbog velikog značaja porodice za društvo u cjelini potrebno je nastaviti sa reformama u oblasti porodične politike u cilju unapređenja kvaliteta života porodica sa djecom.

ç