Izaberi jezik:

Sa­ša Mar­ko­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pe­da­go­ški fa­kul­tet u Som­bo­ru, Uni­ver­zi­tet u No­vom Sa­du

PERIODIKA

HO­RI­ZON­TI PO­LI­TIČ­KE MI­SLI LA­ZE KO­STI­ĆA

Književno delo Laze Kostića nezaobilazna je inspiracija istraživačkom i kreativnom delu mnogobrojnih pisaca i naučnika kako savremenika tako i mnogobrojnima decenijama unazad. Međutim, stvaralački opus Laze Kostića sadržajno je znatno šire posvećen i uticao je na razvoj društvene misli kod Srba. Doktor prava, Laza Kostić je bio izraziti poznavalac aktuelnih društvenih ideja i političkih ideologija: od liberalizma, preko socijalnih učenja, pozitivizma, nacionalne ideje, romantizma i konzervativizma. Diskurs njegovog stanovišta počivao je na jedinstvenom i autentičnom promišljanju kompleksnih istorijskih događaja i nije se zadovoljavao stereotipom očiglednih pristupa koji se svojom jednostavnošću i naizgled primamljivom podrškom nameću kao opšti pogled. Kostić nije prihvatao poželjnu saglasnost i nije uvažavao politikantsko jedinstvo kao način očuvanja nacionalnih interesa.

ç