Izaberi jezik:

Ranko Sovilj

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut društvenih nauka, Beograd

PERIODIKA

PRAVO NA PRIVATNOST I ZAŠTITA GENETSKIH INFORMACIJA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLЈAVANЈA

Zaštita genetskih informacija zaposlenih, odnosno lica koja traže zaposlenje u kontekstu prava na privatnost dobija na značaju u uslovima razvoja biotehnologije i potrebe za obezbeđenjem veće zaštite osnovnih prava u okvirima koncepta dostojanstva na radu. Primenom uporednopravnog i normativnog metoda analizirana je zaštita naročito osetljivih podataka o ličnosti, odnosno genetskih informacija sa ciljem utvrđivanja granica poslodavčevih ovlašćenja i zaštite njegovih legitimnih interesa, sa jedne, i prava radnika na privatnost, sa druge strane. Zaštita prava na privatnost genetskih informacija obezbeđuje se u okvirima izričitih zakonskih ovlašćenja poslodavca u vezi sa prevencijom bolesti na mestima rada, načela informisanog pristanka na predloženu medicinsku meru, gde se ograničenje prava na privatnost zaposlenog koja nisu u vezi sa konkretnim radnim odnosom, odnosno primenom ugovora o radu smatraju nedozvoljenim.

ç