Ranka Vujović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

PERIODIKA

ZABRANA TELESNOG KAŽNJAVANJA DECE U SRBIJI

Razmatrajući Drugi i Treći periodični izveštaj Republike Srbije o ostvarivanju prava dece garantovanih Konvencijom o pravima deteta, Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta uputio je našoj zemlji 41 preporuku za unapređenje dečjih prava, među kojima je i preporuka o eksplicitnoj zabrani telesnog kažnjavanja dece. Preporukom se sugeriše potreba da se izričito zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece, da se ta zabrana prati i sprovodi u svim okruženjima i da se kroz podizanje svesti promovišu pozitivni, nenasilni i participativni načini vaspitavanja. Pitanje dopuštenosti telesnog kažnjavanja dece odavno je tema oko koje u domaćoj opštoj i stručnoj javnosti ne postoji saglasnost, a navedenom preporukom je i među stručnjacima koji smatraju da je telesno kažnjavanje dece apsolutno nedopustivo, otvoreno pitanje stepena usaglašenosti domaćih propisa o pravima deteta sa međunarodnim standardima i praksom u toj oblasti. I dok jedni smatraju da je domaći pravni okvir zabrane zlostavljanja i zanemarivanja dece sasvim zadovoljavajući i da je Republika Srbija, upravo uvažavajući obaveze preuzete potpisivanjem, potvrđivanjem ili pristupanjem brojnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i pravima deteta, svoje unutrašnje zakonodavstvo u punoj materiji uskladila sa zahtevanim međunarodnim standardima, na nivou pojedinih institucija i tela zaduženih za praćenje stanja u oblasti ljudskih prava i prava deteta provejava stav da u našoj zemlji telesno kažnjavanje dece ipak nije zakonom zabranjen način vaspitavanja. Svrha ovog rada jeste da predstavi, analizira i kritički preispita važeće propise kojima su u Republici Srbiji uređena prava deteta na dostojanstvo i fizički integritet i da podstakne naučnu i stručnu raspravu o problematičnim područjima pravnog regulisanja predmetnog pitanja. Ovo je važno i sa aspekta unapređenja sadržine budućeg zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, čiji je nacrt nedavno upućen na javnu raspravu.

ç