Izaberi jezik:

Radovan D. Vukadinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

OJAČANA SARADNЈA: PUT KA INTEGRACIJI ILI DEZINTEGRACIJI EVROPSKE UNIJE

Pod ojačanom saradnjom se podrazumeva saradnja koju ostvaruje određeni broj država članica u skladu sa pravom Evropske unije (EU) u kojoj te države preuzimaju veća prava i obaveze radi ostvarivanja ciljeva koji nisu mogli biti ostvareni na drugi način i u razumnom roku u Uniji, u skladu sa opštim ciljevima Unije. Takva saradnja dovodi do različitih ekonomskih, političkih i pravnih posledica, ali je predmet rada ograničen samo na pravnu prirodu i analizu uslova i načina sprovođenja ojačane saradnje. Autor polazi od teze da razlike koje postoje između država članica, nameću potrebu primene različitih metoda diferencirane integracije i da će njihovo sve češće korišćenje u značajnoj meri EU transformisati u Uniju sa više brzina ili sa više koncentričnih krugova i dovesti do erozije jedinstvenog pravnog poretka EU, što će i samu EU transformisati u sve labaviji konfederalni savez država članica. S obzirom da je Vlada Republike Srbije kao jedan od političkih prioriteta postavila što brže članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ovo pitanje osim teorijskog ima i praktični značaj.

ç