Izaberi jezik:

Radoje Brković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

PERIODIKA

OSOBINE PRVOSTEPENOG PARNIČNOG POSTUPKA KOD PONIŠTAJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU

Spor radi poništaja rešenja o otkazu predstavlja jedan od individualnih radnih sporova koji je najčešći u sudskoj praksi. U našem pravu sporovi iz radnih odnosa rešavaju se prema opštim pravilima parničnog postupka uz izvesne specifičnosti koje su propisane u posebnoj glavi zakona koji uređuje parnični postupak. Rad pred nama ima za cilj da pokaže koliko su pravila parničnog postupka u ovim sporovima osobena, da li su dovoljna i delotvorna za zaštitu prava u ovim slučajevima. Zato će biti prikazan put pravne zaštite od podnošenja tužbe do zaključenja glavne rasprave sa posebnim osvrtom na tok postupka. Analiza prikazanog postupka kroz zakonska rešenja i postojeću sudsku praksu pokazaće da su opšta pravila parničnog postupka primenljiva na radne sporove, ali da je najveći problem njihova (ne)delotvornost.

ç