Izaberi jezik:

Rade Veljanovski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ISKUŠENJA MEDIJSKE TRANZICIJE

Promene koje se događaju u medijskim sistemima postsocijalističkih zemalja deo su ukupne tranzicije koja je zahvatila ove zemlje. Radi se o procesu prilagođavanja i prihvatanja principa i standarda koji su nastali u zemljama koje se smatraju demokratskim, a na području Evrope o regulatornom okviru konstituisanom u organizacijama i institucijama Evropske unije. Predmet analize ovog rada su problemi koji u procesu promena mogu da ugroze put ka demokratizaciji javne sfere i društva u celini. Pojave kao što su: komercijalizacija, konzumerizam, koncentracija vlasništva, fragmentacija publike i druge, mogu medijsku tranziciju da dovedu do rezultata suprotnih proklamovanim. Cilj rada je da osvetljavanjem pojedinih primera iskustva zemalja u tranziciji i oslanjanjem na utemeljenu teorijsku literaturu naznači moguće pravce kojim pomenute zamke mogu da budu izbegnute. Upotrebom deskriptivne i komparativne naučne metode i teorijskom analizom, rad nastoji da sintetiše stručno stanovište koje može imati ne samo teorijsku već i društvenu vrednost. Suštinu tog stanovišta određuje zalaganje za regulatornom i koregulatornom intervencijom koja bi u demokratskom duhu obezbedila trajanje medija koji deluju u javnom interesu.

ç