Predrag Dimitrijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

PERIODIKA

UPRAVNO-SUDSKA ŽALBA U USTAVNO-PRAVNOJ TRADICIJI NA PROSTORU SRBIJE I DE LEGE FERENDA

Institucija administrativnog (upravnog) spora ima svoje korene u srpskoj i jugoslovenskoj ustavno-pravnoj i upravno-pravnoj tradiciji. Institut žalbe u upravnom sporu oslikavao je ustavno-pravne tendencije ograničavanja izvršno-upravne vlasti oličene najpre u monarhu, a kasnije u kolegijalnom organu (Vlada, Izvršno veće), u pravcu zaštite prava pojedinca kao uvek „slabije” stranke u sporu o zakonitosti akata upravnih organa vlasti. Pitanje se čini aktuelnim i danas, s obzirom da Ustav Republike Srbije (2006) u delu u kome reguliše ljudska i manjinska prava i slobode, pravo na žalbu reguliše kao jedno od osnovnih ljudskih prava kojim pojedinac ostvaruje pravo na jednaku pravnu zaštitu i pravo na pravno sredstvo u postupku pred organima javnih vlasti koji odlučuju o pravima i obavezama i na pravu zasnovanim interesima svakog pojedinca. Mogućnost pojedinca da svoja prava zaštiti u slučaju njihove povrede od strane organa javne vlasti, pravi je pokazatelj demokratskih kapaciteta jedne države i njenih institucija, kao i vrednosne orijentacije društva u celini.

PERIODIKA

STRATEŠKO PLANIRANЈE JAVNOM UPRAVOM

Jedan od najvećih izazova za razvoj javne uprave predstavlja unapređenje sistema strateškog planiranja. Svaka upravna aktivnost započinje planiranjem. Strategija je način, plan aktivnosti i predstavlja jedan od glavnih metoda kako bi se najpre došlo do ostvarenja određenog cilja. Strateško planiranje podrazumeva četiri osnovna procesa: skeniranje okoline, formulisanje strategije, primenu strategije i vrednovanje i kontrolu. Odgovornost za strateško planiranje u formalnom smislu pada na nosioce političke vlasti (političke funkcionere). Strateško planiranje rezultat je zajedničkog delovanja različitih aktera u upravnoj organizaciji. Politički lideri i funkcioneri određuju opšti smer, finansijski okvir i vrše politički nadzor nad organizacijom, a uprava analizira stanje, razrađuje opcije, utvrđuje prioritete i obavlja druge brojne poslove kojima se priprema realizacija strategije.

ç