Petar Stanojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti

PERIODIKA

ORGANIZACIONE PROMENE MINISTARTSTVA ODBRANE U XXI VEKU

Odbrambena organizacija svake savremene države treba da bude izbalansirana civilno-vojna institucija sa jasno zakonski definisanom civilnom supremacijom. Ona mora biti sposobna da u okviru raspoloživih javnih resursa, obezbedi najoptimalniji ambijent za razvoj sistema odbrane a pre svega, pripremu i efikasnu i efektivnu upotrebu vojske u ostvarivanju dodeljenih joj misija. Obzirom da je projektovano stanje odbrambene organizacije u neprestanom razvoju i promenama, iskazanu kroz potrebu da se upodobi stvarni rizicima i raspoloživim resursima sistem odbrane mora biti u reformi koja ima trajni karakter. Shodno navedenom, Republika Srbija je u poslednjih dvadeset godina u nekoliko navrata usklađivala organizacionu strukturu Ministarstva odbrane, održavajući i stanje aktuelnog političkog trenutka u zemlji. Osnovno polazište u izgradnji optimalne organizacije Ministarstva odbrane u Republici Srbiji bila je želja da se obezbedi dominantna pozicija ministra odbrane u okviru rada nadležne institucije. To je ujedno predstavljalo osnovu za razvoj uspešnog menadžmenta i potrebnih resursa za civilnu administraciju, kako bi se pre svega ostvario potreban organizacioni model koji bi omogućio demokratski nadzor nad vojskom, ali istovremeno ispoštovao i vojnu ekspertizu u svim oblastima za koje je to neophodno. Ujedno usvajanjem novih strategijskih dokumenata i uvođenjem u promet koncepta totalne odbrane, traži se usklađivanje organizacije šeme Ministarstva odbrane sa aktuelnim viđenjem politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa Republike Srbije. U radu će biti prikazane promenu u organizacionoj strukturi Ministarstva odbrane Republike Srbije od 2000 godine do danas.

ç