Petar Jordanov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

PERIODIKA

ZNAČAJ USLUGE DNEVNOG BORAVKA U FUNKCIONISANJU DECE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA KOJA SU OBUHVAĆENA INKLUZIVNIM OBRAZOVANJEM

Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojni poremećaj koji se javlja na ranom utzrastu i traje čitav život. Sa etiološkog i fenomenološkog stajališta deca sa autizmom predstavljaju kompleksnu grupaciju u populaciji osoba sa smetnjama u razvoju. Pored edukacije koja se pruža deci sa poremećaj iz spektra autizma u okviru obrazovnog procesa, sistem socijalne zaštite prepoznao je uslugu dnevnog boravka kao uslugu koja adekvatno utiče na na sve aspekte razvoja deteta sa poteškoćama. Cilj ovog rada je ispitati funkcionisanje dece sa poremećajem iz spektra autizma, koja su aktuelno u inkluzivnom obrazovanju u odnosu na decu koja su završila obrazovni proces, anketiranjem stručnih radnika koji su u neposrednom radu sa njima. Anketirano je 54 stručna radnika sa 17 pitanja koja su organizovana u tri celine funkcionisanja korisnika tokom korišćenja usluge dnevnog boravka: zadovoljstvo korisnika tokom korišćenja usluge, ovladanost elementarnim životnim veštinama i ovladanost socijalnim veštinama.Rezultati dobijeni ovim istraživenjem ukazuju da stručni radnici uočavaju razliku u sposobnosti kod dece koja paralelno sa obrazovanjem koriste uslugu dnevnog boravaka u odnosu na decu koja pravo na ovu uslugu ostvaruju tek po završenom obrazovanju. Takođe rezultati ukazuju i da deca koja istovremeno sa inkluzivnim obrazovanjem koriste uslugu dnevnog boravka pokazuju viši stepen potrebne podrške odnosno manju potrebu za podrškom. Na temelju rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da ostvarivanje prava na uslugu dnevnog boravka dok se dete sa poremećajem iz autizma školuje, pozitivno utiče i na kvalitet njihovog života.

ç