Izaberi jezik:

Olivera Purić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravosudna akademija, Beograd

PERIODIKA

KREIRANЈE OBRAZOVNE POLITIKE U PRAVOSUĐU SRBIJE I UTICAJ EVROPSKE UNIJE

Uspostavljanje vladavine prava jedan je od osnovnih kriterijuma koje kandidati za članstvo moraju da ispune na putu pridruživanja Evropskoj uniji, a uvođenjem ovog kriterijuma Evropska unija je stavila politiku spoljnog uslovljavanja u sam centar procesa proširenja. Za uspostavljanje vladavine prava od posebnog je značaja postojanje funkcionalnog pravosudnog sistema i delotvorna borba protiv korupcije, te poštovanje osnovnih prava kako u propisima, tako i praksi. Za postojanje funkcionalnog pravosuđa neophodno je nezavisno, nepristrasno i stručno pravosuđe; nezavisnost pravosuđa se osim na institucionalnom, ostvaruje i na personalnom planu jer samo sudije koje se odlikuju visokim nivoom stručnosti mogu profesionalno i nezavisno da obavljaju svoju funkciju. Stručnost i posledično nezavisnost sudija izgrađuje se i osnažuje pomoću stalne obuke sudija. Kreiranje obrazovne politike institucija koje su odgovorne za obuku sudija stoga je od ključnog značaja za ostvarenje vladavine prava. U radu autorke ispituju u kojoj meri je ovaj zadatak podložan politici spoljnog uslovljavanja u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U radu autorke, koristeći uporednopravni metod, ispituju međunarodne standarde koji se odnose na obuku sudija, čije poštovanje treba obezbediti u praksi u Srbiji. Autorke potom ukazuju na dosadašnje iskustvo i praksu u Srbiji u oblasti obuke sudija i put od osnivanja Pravosudnog centra do uspostavljanja Pravosudne akademije. Normativnim metodom autorke analiziraju nadležnosti organa Pravosudne akademije i najviših tela pravosudne vlasti – Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca – u kreiranju obrazovne politike Pravosudne akademije. Analizirajući, sa druge strane obaveze koje su Akcionim planom za Poglavlje 23 propisane Pravosudnoj akademiji, autorke ukazuju na neočekivani uticaj procesa pridruživanja na obrazovnu politiku i obuku sudija i tužilaca u Srbiji, i ograničenja koja iz njih proističu, i ukazuju na mogući način njihovog prevazilaženja.

ç