Olivera N. Grbić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci.

PERIODIKA

PREDNOSTI I NEDOSTACI TIMSKOG SOCIJALNOG RADA

Cilj ovog kvalitativnog istraživanja sastojao se u sticanju cjelovite slike o timskom socijalnom radu kroz ulogu formalnih lidera, direktora centara za socijalni rad u Republici Srpskoj. U okviru istraživanja postavili smo tri istraživačka pitanja: Koje su prednosti timskog rad za njihovu organizaciju?; Koji su nedostaci timskog rada u njihovoj organizacii? i Na koji na­čin bi timovi unaprijedili posao u Centru? Oslanjajući se na postmodernističku perspektivu i interdisciplinarne teorijske koncepte u istraživanju smo koristili metodu teorijske analize i sinteze, fenomenološki i hermenautički metod, a kao tehnike intervjuisanje i analizu sadržaja. Populaciju i uzorak, odnosno učesnike u istraživanju je činilo 45 centara za socijalni rad, odnosno njihovih direktora. Rezultati istraživanja ukazuju na važnost timskog socijalnog rada kao prednosti kod rješavanja složenih problema i potreba korisnika, porodica, grupa i zajednica. Ispitanici veoma kritički pristupaju nedostacima timskog socijalnog rada, posebno neadekvatnosti zakonske legislative0. Direktori izražavaju potrebu za unapređenjem timskog socijalnog rada što otvara mogućnost preporuke za izradu kontinuiranog treninga timova kao i uvođenje timske supervizije.

 

ç