Изабери језик:

Новак Гајић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

КОРПОРАТИВИСТИЧКО И ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТСКО ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ: РАЗЛИКОВАЊА И МОГУЋНОСТ КОЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

У овом чланку разматрано је питање политичког представљања у корпоративизму, уз образлагање због чега му је оно својствено. Корпоративизам је у ту сврху упоређен с демократијом и либерализмом. Тачније речено, начела и поставке корпоративистичког политичког представљања овде су најпре упоређена с начелима и поставкама политичког представљања у демократији, а потом и у либерализму. У овим поређењима нагласак је стављен на три питања: 1. да ли они могу заједно постојати у истом политичком систему; 2. да ли они могу бити компатибилни и комплементарни; и 3. како би то могли бити. На крају је изложен преглед четири модела институционализовања корпоративистичког политичког представљања, парламентарног и ванпарламентарног, као и седам могућих начина усвајања одлука у корпоративистичким скупштинама и скупштинским већима.

периодика

СЛОЖЕНОСТ КОРПОРАТИВИЗМА И ТЕШКОЋЕ ЊЕГОВОГ РАЗУМЕВАЊА И ОДРЕЂЕЊА

Корпоративизам је сложен политички феномен дугог трајања, велике сложености и разнородности, многоструких облика и лица. Та сложеност је условила различите тешкоће његовог разумевања и одређивања, као и различите приступе томе. У овоме чланку упоредно је приказано шест познатијих дефиниција корпоративизма, карактеристичних по различитим гледиштима на њега: друштвено-организационом, институционалном, процесном, институционално-процесном, економском и доктринарном. Потом је указано на четири тешкоће за разумевање и одређење корпоративизма: различита значења овог појма, широк спектар онога што се под њиме подразумева, стигматизација самог израза корпоративизам и напослетку његова погрешна употреба. На крају је изнет предлог минималне дефиниције корпоративизма, којом се могу обухватити анализиране разлике и превазићи анализиране тешкоће, која би га довољно разликовала од других политичких феномена.