Nikola Živić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

PERIODIKA

POLITIČKA MISAO I DELOVANjE DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA U KRALjEVINI SHS/JUGOSLAVIJI

Dragoljub Jovanović je bio vrlo prisutan u političkom životu Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije). Svojim neumornim delovanjem na terenu i publicističkim radom privlačio je pažnju svih režima i javnosti. Bio je u stalnoj opoziciji, proganjan, hapšen, interniran i osuđivan u vreme i nakon diktature kralja Aleksandra, ali i biran za narodnog poslanika. Svoj talenat, moralne i intelektualne snage, naučnu i društvenu aktivnost posvetio je borbi za demokratski preobražaj društva, za socijalno, ekonomsko, kulturno podizanje srpskog sela, za dobrobit seljaka i radnih slojeva stanovništva. Cilj ovog rada je da na osnovu sociološke analize sadržaja adekvatne literature, ukažemo na značaj lika i dela Dragoljuba Jovanovića za proučavanje i razumevanje društveno političkih prilika u međuratnoj Jugoslaviji. U tom nastojanju, pokušali smo da ukažemo i na činjenicu da je deo njegovih ideja, naučnih elaboracija i vizija i dalje vrlo relevantan.

ç