Nikola Mladenović

Dr Nikola Mladenović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine. Disertacija je predstavljala racionalno–teorijsku analizu partijskog nadmetanja u Srbiji, u odnosu na EU–Kosovo dilemu, koja je obeležila politike stranaka matice u Srbiji. Njegova akademska interesovanja uključuju partijske politike, teoriju racionalnog izbora, Srpsku politiku, Balkansku politiku, demokratizaciju i Evropeizaciju. Autor je akademskih članaka na ove i povezane teme, a novi radovi su u pripremi.

PERIODIKA

USPON POPULIZMA I STRANAČKE POLITIKE U SRBIJI

Istraživanje populizma je već duže vreme prisutno u politikologiji, a poslednjih godina je došlo do velike proliferacije radova. Ipak, noviji radovi koji analiziraju populističke taktike političkih stranaka u Srbiji su relativno malobrojni. U dosadašnjoj literaturi su postojale sugestije da je vladajuća, Srpska napredna stranka populistička, ali su populistički elementi diskursa opozicionih stranaka matice potpuno zanemarivani. Ovaj članak nastoji da doprinese politikološkoj literaturi analizirajći elemente populizma i vladajućih i opozicionih stranaka u njihovom skorašnjem delovanju. Članak pokušava da od mnoštva interpretacija koje je populizam imao napravi sintezu onih karakteristika koje su imale prominentno mesto u literaturi, te da time pokuša da donekle pojednostavi razumevanje ove, i dalje složene pojave. Značaj članka se ogleda u tome što ukazivanje na populističke elemente skorašnjih stranačkih taktika može da bude od društvenog značaja i može da doprinese razumevanju pojava koje imaju potencijal da negativno utiču na demokratiju. Članak zaključuje da rasprostranjenost populističkih taktika u Srbiji može da ima zabrinjavajuće posledice. One otežavaju EU integraciju Srbije, kao i transfer demokratskih vrednosti i normi. Dalje, vrednosti političke ponude za reformski orijentisane birače su umanjeni. Konačno, građani imaju ograničenu mogućnost izražavanja nezadovoljstva političkom ponudom.

PERIODIKA

KULTUROLOŠKI KONTRAUDAR: TRAMP, BREGZIT I AUTORITARNI POPULIZAM

Prikaz knjige: Pippa Norris and Ronald Inglehart. 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge: Cambridge University Press, 540.

PERIODIKA

KOSOVSKA POLITIKA STRANAKA U SRBIJI, MEĐUNARODNA ZAJEDNICA I NAJBOLjI ODGOVOR SRBIJE

Članak se bavi kosovskom politikom stranaka u Srbiji tokom ranih dvehiljaditih godina. Većina stranaka matice je tada zagovarla nepromenljivost granica na Balkanu. One su takođe načelno prihvatale politiku „standardi pre statusa“, po kojoj je konačni status Kosova i Metohije trebalo rešavati tek po dostizanju standarda UN za teritoriju. Međutim, pomenuta politika je i išla na ruku zagovornicima nezavisnosti teritorije, kako u međunarodnoj zajednici, tako i na samom Kosovu i Metohiji. Stoga članak kritički promišlja da li je olako prihvatanje ove politike bilo korisno za Srbiju. On sugeriše da bi ranije adresovanje statusnog pitanja osnažilo potencijalnu pregovaračku poziciju Srbije i predstavljalo bolji odgovor, uz svest o težini odlučivanja o datom problemu.

PERIODIKA

MODEL KARTEL PARTIJE, TENDENCIJE KARTELIZACIJE POLITIKE I SRBIJA U UPOREDNOM KONTEKSTU

Članak objašnjava model kartel partije i sagledava novije tendencije kartelizacije politike. Model kartel partije označava koluziju partija i njihovo srastavanje sa državom, a podstakao je značajan broj radova u skorije vreme. Ipak, analiza partijske politike u Srbiji kroz prizmu ovog modela je do sada izostala. Zato se članak bavi problemom da li su u srpskoj stranačkoj politici prisutni elementi kartelizacije, imajući u vidu uporedni kontekst. On se konkretno bavi otežanim uslovima ulaska na političko tržište za nove partije i odsustvom velikih ideoloških sukoba. Zaključuje da su primetne tipčne odlike kartelizacije. Novim strankama je ulazak na političko tržište izuzetno otežan u poređenju sa drugim višestranačkim sistemima. Dalje, stranke vlasti i opozicije se sukobljavaju oko sposobnosti i zasluga lidera, ali su veoma sličnih razmišljanja o politikama. Članak sugeriše nove pravce analize modela kartel partije.

PERIODIKA

USPON AUTORITARIZMA NA ZAPADNOM BALKANU

Prikaz knjige: Florian Bieber. 2020. The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans. Switzerland: Palgrave Macmillan, 155.

PERIODIKA

EVROPEIZACIJA SRBIJE I OTPORI: PONOVNI UVID NA OSNOVU RACIONALNO–TEORIJSKE PERSPEKTIVE

Članak se bavi problemom zašto je Srbija pokazivala „kreni–stani” šemu političkih prilagođavanja EU. Do sada su se autori koristili pretežno sociološkim institucionalizmom, dok ovaj članak počiva na racionalno–teorijskom pristupu. Sugeriše se da je krajem 2008. godine došlo do namernog usporavanja procesa integracije. Srpska vlast je preferirala izbalansiranu proevropsku i prokosovsku politiku. Međutim, akcijama EU ona je bila primorana da bira između dva dobra. Ona je faktički birala naklonost Uniji, ali je ovo retorički prikrivala. Vlast je izbegavala i odlagala proevropske politike kako se ne bi izrazito i očigledno udaljila od političkog centra. Članak sugeriše da otpori evropskim adaptacijama nisu samo izraz vrednosne neusklađenosti, već kalkulacija taktičke prirode. Politički akteri nisu isključivo zainteresovani za integraciju ili da joj oponiraju. Kao i u etabliranim demokratijama, političari maksimiraju koristi uvećavajući šanse za reizbor. Ovo postižu ostankom blizu političkog centra. Prihvatanje i odlaganje proevropskih politika je posledica maksimiranja koristi. Članak se koristi analizom jezika i prostornom metaforom politike.

PERIODIKA

POLITIČKE STRANKE I PROSTORNA KONVERGENCIJA: TEORIJA I SLUČAJ SRBIJE

Autor analizira pozicioniranje najvažnijih stranaka u Srbiji, u periodu od 2004. do 2012. godine. On analizira da li su stranke konvergirale ka medijani. Dosadašnja literatura koja potiče iz pristupa teorije racionalnog izbora ne nudi jasan zaključak kakvo pozicioniranje stranaka treba očekivati, naročito u višestranačkim sistemima. Da li za njih važi da velike stranke teže medijani kao u dvostranačkim sistemima? Članak se koristi prostornom metaforom stranačkog nadmetanja i kvalitativnom analizom jezika političara. Osnovni zaključak do kojeg autor dolazi jeste da su DS, DSS, stranke koje su formirale vlade, kao i SRS, uz novonastali SNS, u načelu težile da se približe političkom centru, ili da mu se vrate. Međutim, stranke nisu uvek bile slobodne da zauzimaju pozicije koje bi preferirale. U pojedinim trenucima posmatranog perioda na njihove pozicije su uticale akcije EU, koja ih je odvlačila od centra.

PERIODIKA

ULOGA RELIGIJE U PROGRAMIMA POLITIČKIH PARTIJA U SRBIJI

U ovom radu će biti reči o ulozi religije u programima njavažnijih političkih stranaka u Srbiji. Srbija je ustavom definisana kao sekularna država i najznačajnije političke partije načelno afirmišu princip odvojenosti crkve i države. Međutim, pažljiva analiza programskih dokumenata partija ukazuje na to da pojedine partije afirmišu značaj religije za državu. Stranke izbegavaju jasno definisanje politika prema religijskim pitanjima jer im to omogućava pragmatično ponašanje na vlasti. To pragmatično ponašanje je postojalo još u Jugoslaviji i zasnivalo se na „dualnom modelu odnosa.“ Rad se zasniva na interpretativnom pristupu kao jednom od osnovnih u politikologiji. Rad pokušava da odgovori kako se mogu interpretirati namere o odnosu stranaka prema religijama, na osnovu programa. U Srbiji se među najvažnijim strankama mogu uočiti one koje ne ističu značaj religije i one koje u programima ističu njen značaj za državu. U Srbiji se može uočiti rast uticaja religije i SPC i meka desekularizacija države.

PERIODIKA

POZICIONIRANЈE STRANAKA U SRBIJI U SVETLU PROSTORNOG PRISTUPA POLITICI

Rad primenjuje prostornu reprezentaciju stranačke konkurencije na analizu višestranačkog takmičenja. Dosadašnja literatura je bila fokusirana na analizu dvostranačkog takmičenja koje je povezano sa većinskim izbornim sistemima. Na osnovu skupa pretpostavki bliskih Daunsovim, rad teorijski dedukuje moguće pozicioniranje stranaka, a onda predlaže primenu analize na pozicioniranje stranaka u Srbiji, u periodu 2003–2012. U višestranačkom nadmetanju postoji težnja ka medijani (kao kod dvostranačkog takmičenja), ali i podsticaji za pozicioniranje na ekstremima dimenzije politike. U radu se argumentuje sličnost teorijskih predviđanja sa empirijskim podacima iz Srbije i ranijim sudovima eksperata o pozicijama najvažnijih stranaka u njoj.

ç