Nikola Lazić

Iskustvo

Institut za političke studije

2020-

Vlada Republike Srbije

2020-2022.

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja

2019-2020.

Centar za društvena istraživanja

2017-2019.

Evropski studentski forum

2015-2017.

Edukacija

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

doktorske studije

2019-

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

master studije

2019.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

diplomske studije

2017.

Nikola Lazić je istraživač-pripravnik u Institutu za političke studije u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (međunarodne studije), master studije je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (master studije politikologije, studijski program Izbori i izborne kampanje). Doktorand je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (doktorske studije politikologije). U svom naučno-istraživačkom radu bavi se temama iz oblasti političkog ponašanja, izborne motivacije, političkog, partijskog i izbornog sistema, kao i oblasti obrazovanja. Radove iz tih oblasti je objavljivao je u naučnim i stručnim časopisima i tematskim zbornicima. Autor je zbirke poezije ,,Dolinom Fisona”.

O KONCEPTU „VELIKE STRATEGIJE” I NjEGOVOJ KORISNOSTI

Koncept velikih strategija prisutan je u studijama spoljne politike već nekoliko decenija, mada u teorijskoj literaturi ne postoji konsenzus o njegovom sadržaju i dometima. Ovaj rad nudi kritički osvrt na različite interpretacije pomenutog koncepta i poredeći shvatanja relevantnih autora, nastoji ukazati na ključne karakteristike koje bi valjana definicija velikih strategija trebalo da obuhvati. Autori ovog rada potom sugerišu da velike strategije obuhvataju viziju idealnog stanja političke zajednice u kojoj su kreirane, viziju idealnog stanja okruženja te političke zajednice, kao i sve resurse i akcije koje se mogu primeniti da bi se ostvarile zacrtane vizije. Takođe, rad ispituje potrebu za postojanjem ovog koncepta i njegovu utemeljenost, uključujući i diskusiju o kritikama koje tvrde da je koncept velikih strategija suviše fluidan i da je njegova sadržina već pokrivena postojećim pojmovima. Autori zaključuju da koncept velikih strategija obogaćuje studije spoljne politike i da poseduje svoju specifičnu različitost i analitičku vrednost i za to iznose nekoliko osnovnih argumenata. Prvo, velike strategije su korisne prilikom istorijskog izučavanja razvoja pojedinih nacija. Drugo, koncept se pokazao kao upotrebljiv u veoma plodnim studijama nastalim u domenu geopolitičke škole mišljenja. Treće, formalni spoljnopolitički i bezbednosni dokumenti država širom sveta često mogu implicirati postojanje velikih strategija tih država. Četvrto, sama svest o postajanju koncepta trajno je izmenila način razmišljanja donosilaca odluka, koji sada teže voditi spoljnu politiku u skladu sa zamišljenom velikom strategijom svoje zemlje.

PERIODIKA

NACIONALNI MODEL DUALNOG OBRAZOVANjA U REPUBLICI SRBIJI Normativni i institucionalni okvir, implementacija, izazovi, problemi i rizici

Dualno obrazovanje je oblik srednjeg stručnog obrazovanja, a dualnost podrazumeva to da se obrazovanje i obuka realizuju na dva mesta, u školi i kod poslodavca, odnosno trening centru koji odgovara određenom radnom mestu. Dualni model obrazovanja u Republici Srbiji nije prepisan zakon iz neke zemlje sa primerom dobre prakse, već je donet u skladu sa obrazovnim sistemom naše zemlje, socijalnim, institucionalnim, ekonomskim i privrednim okvirima. Ovaj model obrazovanja u Republici Srbiji je za sada dobrovoljni model i svaki učenik se u svakom trenutku može vratiti klasičnom modelu učenja. Zakon je donet 2017. godine a potpuna primena je otpočela 2019. godine. Sprovođenje dualnog obrazovanja zahteva veće resurse od onih koji su nam trenutno na raspolaganju, nedostaje osoblje, stručnost i finansiranje u procesu sprovođenja dualnog modela obrazovanja. Potrebno je više informisati sve aktere i zainteresovane strane i uključiti ih u sam proces. Oko 2600 učenika je upisalo prvi razred po dualnom modelu, a prema internim podacima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u sistemu dualnog obrazovanja ima oko 7000 učenika i kreiranih 37 dualnih obrazovnih obrazovnih profila, 104 škole i 460 kompanija koje će realizovati učenje kroz rad, a uključeno je oko 900 kompanija.

PERIODIKA

ANTISISTEMSKI POKRETI U SRBIJI KAO ILUZIJA POLITIČKIH PARTIJA Analiza za vreme izbornih godina od 2014. do 2018: Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, Beli - samo jako, Ne da(vi)mo Beograd

Novi pokreti usmeravaju svoje postupke prema civilnim vlastima i političarima koji imaju moć da realizuju ciljeve pokreta, ali često postoji sukob između pokreta i vlasti, odnosno između pokreta i utvrđenog društva koje vlasti predstavljaju. Ti pokreti veruju da su establišment politike propale i da više ne mogu da predstavljaju zadovoljavajuća rešenja za teške političke probleme. Tri najvažnija pristupa društvenih teorija prepoznaju sledeće koncepte: koncept mobilizacije resursa i koncept struktura političkih oportuniteta i koncept freminga (framing), odnosno okvira. Relativni uspeh pobune protiv establišmenta zavisi, u krajnjoj liniji, od sposobnosti političkih aktera da ubede potencijalne pristalice da oni zaista stoje nasuprot elita moći, da nisu deo strukture elite moći, da nisu insajderi. Uspeh pokreta zavisi od širokog prihvatanja poruke, a prihvatanje poruke će zavisiti od toga koliko se ona uklapa u percepciju stvarnosti ili koliko se dobro percepcijom može izmanipulisati. Međutim u Srbiji se samo na početku činilo da će ovi novi pokreti biti vesnici novih političkih trendova i novog svetla u postojeći sistem. Oni su zapravo profitirali samo od slabljenja određenih opozicionih partija ili sindikata, ali kratkog daha. Nisu uspeli i nisu mogli da ustroje stalnu organizaciju i strukturu, jedinstveno članstvo i program.

PERIODIKA

FIRST EXIT POLL IN SERBIA: THE CASE OF VOŽDOVAC

In this paper we will present the results and analysis of the first exit poll that has been done in Serbia, or more precisely, in Belgrade municipality of Voždovac. During election day of the 2020 Serbian parliamentary election, we collected data from 2969 respondents in 40 voting spots. We applied number of statistical and data collection procedures in order to improve precision of predication. The collected data provided the evidence of a very accurate prediction. Beside the prediction of election results, we collected demographic data, as well as data of the timing of the making the decision to vote. Therefore, for the explorative purposes we present that data in the paper. We found significant differences among demographic categories regarding party/electoral list preferences. Additionally, we identify different patterns between SNS and Šapić voters, i.e. we found that SNS voters mostly decided to vote for this list a long time ago, while Šapić voters mostly decided to vote for this electoral list a few days before the elections. In conclusion, we discuss the possible reasons of such pattern.

PERIODIKA

PREDSTAVLJENOST NACIONALNIH MANJINA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE OD 2000. DO 2020. GODINE

Da bi jedan parlament mogao da bude smatran demokratskim, osnovna funkcija koju treba da zadovoljava jeste da adekvatno vrši reprezentativnu funkciju, odnosno da adekvatno predstavlja građane jedne zemlje. Takođe, treba da ispuni još jedan kriterijum – da odražava društvenu raznolikost stanovništva u pogledu pola, jezika, religije, etničke pripadnosti ili nekih drugih politički važnih odlika. Trebalo bi da postoje mehanizmi koji bi dodatnim pravima dali mogućnost predstavnicima manjinskih grupa u parlamentu kako bi rad na ravnopravnoj bazi i reprezentativna funkcija koju obavljaju. Afirmativnom akcijom, odnosno izmenom zakona i uspostavljanjem prirodnog praga za nacionalne manjine, omogućeno im je da po prvi put uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije na samostalnim listama. Ono što je bilo primetno u svim sazivima parlamenta od 2000. godine je to da nijedna romska manjinska lista nije ostvarila nikakav značajan rezultat, iako je romska nacionalna manjina druga po brojnosti u Srbiji, odmah posle mađarske. Jedan od zaključaka je bio da na to ima uticaj teritorijalna disperzivnost, mada njoj možemo dodati i nizak nivo obrazovanja romske populacije. Ostale manjine imale su relativno dobru predstavljenost u parlamentu. Nacionalne manjine su uključene u gotovo sve odbore i relativno dobro predstavljene.

ç