Nijaz Karić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli.

PERIODIKA

ORJENTISANOST SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE PREMA KORISNICIMA SOCIJALNIH PRAVA I USLUGA SOCIJALNOG RADA

Orjentisanost sistema socijalne zaštite na korisnike i zadovoljavanje njihovih potreba jedan je od segmenata kvalitetne primene socijalnih prava i pružanja usluga socijalnog rada. majući u vidu evropske standarde cilj ovog rada je da utvrdi orjentiranost sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini prema zadovoljavanju potreba korisnika. U radu su korišćene su opšte naučne metode i tehnike kao što su: analiza sadržaja dokumentacije, survey, skaliranje, t-testiranje, sređivanje i statistička obrada podataka uz korištenje statističkog paketa SPSS 17.0. Rezultati istraživanja su potvrdili da funkcioniranje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini nije u dovoljnoj meri organizirano na način da je ostvarivanje socijalnih prava i pružanje usluga socijalnog rada u funkciji zadovoljavanja potreba korisnika socijalne zaštite.

ç