Изабери језик:

Невенка Жегарац

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ И ПОЗИТИВНОМ РОДИТЕЉСТВУ: ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Подршка породици и позитивном родитељству значајна је за унапређење ресурса и компетенција родитеља за одгајање, васпитање, заштиту здравља, добробити и права деце. Циљ рада је идентификовање и анализа акредитованих програма обуке који се односе на подршку породици и позитивном родитељству, а доступни су професионалцима у социјалној заштити у Републици Србији како би се проценила доступност савремених знања о позитивном родитељству код стручних радника у социјалној заштити. Програми су мапирани из каталога акредитованих програма обуке о подршци породици на платформи Републичког завода за социјалну заштиту рандом. Анализирано је 15 од 37 програма обуке коришћењем деск анализе. Показало се да су програми обуке углавном усмерени на породицу као целину, док су питања родитељства слабо заступљена. За већину анализираних програма недостају транспарентни подаци о начину преношења знања и вештина професионалцима, коришћеним техникама обучавања и мониторингу. Подаци о броју обучених професионалаца и рађеним евалуационим студијама о ефектима програма актуелно нису доступни. Закључак је да програми нуде широк спектар општих знања и вештина за рад са породицама, док су специфична знања и вештине за пружање подршке и јачање компетенција родитеља за позитивно родитељство скромна. Налази се дискутују у светлу савремених теоријских приступа и истраживања и дају се смернице за унапређења у овој области.

ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА МЕНТОРЕ ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

У оквиру  пројекта TEMPUS SHESPSS развијени су Глобални стандарди и компетенције за образовање социјалних радника у Републици Србији и Стандарди практичне обуке у образовању социјалних радника у Републици Србији, у оквиру којих су дефинисани задаци и одговорности ментора за практичну обуку у области социјалне заштите.  Ауторке су развиле два програма обуке за менторе практичне обуке у области социјалног рада и социјалне политике током студија, приправничког стажа и током даљег професионалног развоја: једнодневну Основну обуку и дводневну Напредну обуку. Програми су 2016. год пилотирани када су високо  оцењени, затим незнатно кориговани на основу сугестија учесника и  финализовани. Циљеви Основне обуке за менторе су: а) развијање вештина примене стандарда и компетенција  за образовање социјалних радника током практичне обуке у социјалној заштити, б) увод у вештине испуњења циљева учења и задатака ментора у реализацији практичне обуке и ц) упознавање полазника са процесом припреме и реализације плана учења практиканата на практичној обуци и оспособљавање за евалуацију практичне обуке. Општи циљ Напредне обуке је развијање вештина оптималног менторског вођења студената и других практиканата на практичној обуци у складу са Стандардима практичне обуке у образовању социјалних радника.

периодика

ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ

У раду су представљени резултати истраживања о кадровској структури запослених у социјалној заштити и области друштвених делатности у локалним самоуправама, као и о потребама за запошљавањем ових кадрова у наведеним областима у наредном петогодишњем периоду. Испитивањем је обухваћено 111 општина са територије целе Србије, што је укључило 95 центара за социјални рад, 80 установа социјалне заштите и 63 локалне самоуправе. Упитници креирани за потребе истраживања адаптирани су за различите испитиване организације и дистрибуирани су електонским путем. Подаци из свих извора указују да су потребе за запошљавањем социјалних радника велике због недостатка кадрова у неким подручјима, потребама за развојем нових услуга, као и због природног одлива кадрова због одласка у пензију у наредних 5 година. С друге стране, подаци Националне службе за запошљавање указују да релативно мали број незапослених социјалних радника неће бити довољан да покрије нарасле потребе за овом делатношћу. Резултати истраживања могу бити корисна основа за процену и планирање високошколског образовања и запошљавања будућих социјалних радника, као и других професионалаца у области социјалне заштите.