Изабери језик:

Ненад Бингулац

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет за привреду и правосуђе

периодика

ТЕРОРИЗАМ КАО САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВ

Постизање довољног нивоа безбедности у савременим друштвима представља основ за обезбеђивање личне заштите чланова друштва од разних облика криминогеног понашања других чланова друштва, али истовремено представља и основни предуслов заштите државе. Без поменутог не може се замислити напредак друштва. Из до сада изнетог, произилази да се на овај начин штити изграђени систем вредности. Безбедност која се постиже кривичноправном заштитом сама по себи ништа не ствара већ само омогућава, а уједно представља основни атрибут сваке државе. Са развојем друштва, развијала се и кривичноправна заштита која се може перципирати као гарант слободе кроз ограничавање људске самовоље. Последњих година најчешћи безбедносни изазови држава су терористички напади, стога ће у раду посебна пажња бити посвећена управо овој проблематици. Постизање вишег нивоа безбедности и заштите друштва, посебно од терористичких напада, у највећој мери зависи од рада многих безбедносних служби, али никако се не може изоставити и нужна кривичноправна заштита, стога ће се у раду сагледати и на који начин је ово питање решено у Кривичном законику Републике Србије. На крају сагледавања ове проблематике указано је и на нове безбедносне изазове са којима се сусрећу европске земље, при чему се мисли на мигрантску кризу и њихову повезаност са последњим терористичким нападима.