Nemanja Purić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

SAVREMENE TENDENCIJE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA: UPOTREBA KONSENZUSA I NJEGOVA OGRANIČENJA

Rad analizira savremene tendencije u razvoju procedura donošenja odluka koje su u skladu sa evolutivnom prirodom međunarodnih organizacija. Konsenzus kao procedura donošenja odluka kreirana je u cilju ispravljanja mana jednoglasnosti i većinskog glasanja koje su bile dominantne procedure u prva dva perioda razvoja međunarodnih organizacija. Rad analizira široku upotrebu konsenzusa u međunarodnim organizacijama, njegove prednosti i mane kao i proces njegove institucionalizacije. S obzirom na činjenicu da je konsenzus u određenom broju slučajeva neformalni oblik donošenja odluka, u radu se koristi novi institucionalizam kao pristup proučavanja problema. Na taj način se uzimaju u obzir i ishodi koje proizvode i neformalne institucije. Rad daje praktičan doprinos analizom upotrebe konsenzusa kao procedure donošenja odluka u Organizaciji ujedinjenih nacija i Organizaciji za bezbednost i saradnju u Evropi kao primeru organizacije koja koristi konsenzus kao jedinu proceduru donošenja odluka.

ç