Izaberi jezik:

Neda Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

PERIODIKA

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA U SAD

U radu su prikazane specifičnosti logopedske dijagnostike u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Predstavljene su procedure i vrste standardizovanih dijagnostičkih testova koji se svakodnevno koriste u praksi sa ciljem preciznog diferenciranja logopedskog stanja i stepena poremećaja. Rezultati testova se porede sa logopedskim statističkim podacima tipične populacije. Istaknut je značaj standardizovanih testova, različite vrste istih kao i određivanja nivoa poremećaja da bi se jednostavnije odredio terapeutski pristup pojedincu. Cilj rada je da se predstavi odličan pristup logopedske dijagnostike kroz standardizovane testove u SAD-u pri određivanju govorno-jezičkih poremećaja. Zaključeno je da su standardizovani logopedski testovi od krucijalnog značaja za praksu. U radu su navedeni mnogobrojni testovi, materijali i procedure neophodne za procenu komunikacijskih poremećaja i pisanje stručnih evaluacija.

ç