Izaberi jezik:

Nebojša Stefanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Narodna skupština Republike Srbije, Beograd.

PERIODIKA

LJUDSKI RESURSI IZMEĐU EKONOMIJE, PRAVA I POLITIKE

Razvoj ljudskih resursa predstavlja jedno od bitnih područja istraživanja ekonomskih nauka. Upravo se oblast ljudskih resur­sa može definisati kao onaj most između osnovnih i primenjenih nauka, koje su doživele svoj procvat u drugoj polovini dvadesetog i na početku dvadeset prvog veka. Potvrdu opravdanosti takvog pristupa daje, pre svega činjenica da danas najbolje rezultate najviše na planu ekonomskog i tehnološkog napretka i na tome zasnovanog kvaliteta života postigle one zemlje koje su najviše ulagale u razvoj ljudskih resursa. A ulaganje u ljudske resurse ne podrazumeva samo novac, već je to u prvom redu opšte prihvaćeni društveni stav o ljudskim resursima kao najvećoj vrednosti. Međutim, ekonomija je u proučavanju ljudskih resursa dugo vremena bila ograničena u okvirima organizacije rada njenog unapređivanja, unapređivanja individualne i grupne produktivnosti rada, uslova rada u mikro sredini, mehanizama nagrađivanja, odnosno obračuna zarada i tsl. Drugim rečima, mikro ekonomija je dominirala nad makro ekonomijom. Naravno, nesporan je značaj ovih pitanja i potreba trajnog bavljenja njima. Međutim, ekonomske nauke u celini napravile su odlučujući iskorak, kada su na pla­nu ljudskih resursa razvile interdisciplinarni pristup, koji u svom epicentru ima ljudsku ličnost, kao pokretača i stvaraoca svih društvenih procesa. To je bio „Kantov kopernikanski obrt“ koji je otvorio put ka novim teorijskim konceptima i strategijama razvoja ljudskih resursa.

 

ç