Izaberi jezik:

Nataša Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

SOCIJALNA POLITIKA I KRIZA – ODGOVOR REPUBLIKE SRBIJE NA PANDEMIJU COVID-19

Od decembra 2019. godine pandemija COVID-19 je značajno promenila socijalne i ekonomske okolnosti u svim državama sveta, te su nakon svetske ekonomske i migrantske krize nacionalne države ponovo suočene sa izazovom prilagođavanja socijalnih politika. Sa druge strane, postmodernističke ideje, i iz njih proizašli novi socijalni rizici u proteklih nekoliko decenija, uveliko su oslabile poziciju nacionalnih država kao glavnih nosilaca socijalne politike i uslovile sužavanje njenih programa na one koji omogućavaju efikasno uključivanje u tržište rada. Zasnovano na ideacionom i institucionalnom pristupu, u ovom radu se analizira upravljanje krizom putem institucionalnog prilagođavanja socijalne politike: prilagođavanja sprovođenja uspostavljenih prava i usluga u vremenima krize i kreiranja novih mera političke intervencije u oblasti socijalne politike koje predstavljaju direktan odgovor na krizu. U kontekstu pandemije COVID-19 i u nacionalnim okvirima Republike Srbije, razmatra se postavljeno istraživačko pitanje: u kojim oblastima socijalne politike, na koji način i sa kojim ciljevima je javni sektor organizovano pružio institucionalni odgovor na krizom narušeno socijalno blagostanje tokom 2020. godine? Rezultati analize pokazuju da su političke intervencije odgovora na krizu bile dominantno fokusirane na oblast ekonomske politike, uz subvencionisanje zarada kao intervenciju na tržištu rada u oblasti socijalne politike. Targetirane mere podrške ranjivim društvenim grupama su izostale, dok je prevladao univerzalistički pristup podršci celokupnoj populaciji u okolnostima krizom narušenog socijalnog blagostanja tokom pandemije COVID-19.

PERIODIKA

ZAŠTO VISOKOOBRAZOVANI ODLAZE? IZAZOVI EMIGRACIONE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

Emigracija visokoobrazovanih je globalan fenomen, vidljiv kroz transkontinentalnu migraciju iz nerazvijenih u razvijena područja. Države Zapadnog Balkana, rangirane su kao visoko emigraciona područja, posebno u odnosu na kvalifikovanu radnu snagu. Kako bi se umanjile socio-ekonomske posledice emigracije, država je poslednjih godina izgradila normativni i institucionalni okvir za upravljanje ovim kompleksnim procesom. Međutim, niz socio-ekonomskih i političkih faktora, predstavljaju izazov u implementiranju mera i ograničavaju domete za postizanje “win-win” efekta u odnosu na kategoriju visokoobrazovanih potencijalnih emigranata. Rad se zasniv na primeni SWOT analize i realizaciji tri fokus grupe sa studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i sa visokoobrazovanim licima u radnom odnosu. U radu fokus grupa učestvovalo je ukupno 15 učesnika, uzrasta od 20 do 40 godina. Takođe, u analizi su korišćeni rezultati kvantitativnih istraživanja, relevantne domaće i strane naučne i stručne literature. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da, uprkos postojećim naporima, još uvek nije uspostavljen dubinski pristup u upravljanju spoljnim migracijama visokoobrazovanih u Srbiji. Limitiran pristup ogleda se u nerazvijenim mehanizmima praćenja ovog aspekta migracija, kao i kroz predominantno isticanje ekonomskih motiva kao potisnih faktora. Tako se isključuje niz drugih psiholoških i socijalnih motiva povezanih sa potrebom za samorealizacijom individue i životom u inkluzivnoj političkoj zajednici.

PERIODIKA

SOCIJALNO ISKLJUČIVANJE DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA SA EVROPSKIH TRŽIŠTA RADA

Predmet analize u ovom radu je položaj državljana trećih zemalja na evropskim tržištima rada. Cilj je utvrđivanje postojanja i odlika nejednakosti u pristupu, radnom angažmanu i ishodima na tržištu rada za državljane trećih zemalja u evropskim državama, kao i načina kreiranja ovih nejednakosti. Teorijski okvir analize predstavlja koncept socijalnog isključivanja i sa njime povezan koncept ograničenog građanstva kojim se nastoji obrazložiti isključivanje prisilnih migranata iz pristupa tržištu rada. Metodološki pristup se zasniva na analizi sadržaja legislativnih, političkih i statističkih dokumenata. Rezultati analize ukazuju na to da nacionalno formulisane politike pristupa tržištima rada za migrante imaju za ishod višu stopu nezaposlenosti migranata u odnosu u domicilno stanovništvo, nepriznavanje njihovih kvalifikacija i sa time povezano angažovanje u niskokvalifikovanim i slabo plaćenim poslovima za ovu populaciju na tržištu rada.

ç