Nataša Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

SOCIJALNO ISKLJUČIVANJE DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA SA EVROPSKIH TRŽIŠTA RADA

Predmet analize u ovom radu je položaj državljana trećih zemalja na evropskim tržištima rada. Cilj je utvrđivanje postojanja i odlika nejednakosti u pristupu, radnom angažmanu i ishodima na tržištu rada za državljane trećih zemalja u evropskim državama, kao i načina kreiranja ovih nejednakosti. Teorijski okvir analize predstavlja koncept socijalnog isključivanja i sa njime povezan koncept ograničenog građanstva kojim se nastoji obrazložiti isključivanje prisilnih migranata iz pristupa tržištu rada. Metodološki pristup se zasniva na analizi sadržaja legislativnih, političkih i statističkih dokumenata. Rezultati analize ukazuju na to da nacionalno formulisane politike pristupa tržištima rada za migrante imaju za ishod višu stopu nezaposlenosti migranata u odnosu u domicilno stanovništvo, nepriznavanje njihovih kvalifikacija i sa time povezano angažovanje u niskokvalifikovanim i slabo plaćenim poslovima za ovu populaciju na tržištu rada.

ç