Nada Šarac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

PERIODIKA

PROGRAM PODRŠKE PORODICAMA DECE UKLJUČENE U ŽIVOT I/ILI RAD NA ULICI I DECE U RIZIKU

Kompleksnost fenomena dece koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku, usled interakcije njihovih individualnih karakteristika i odrastanja u otežavajućem socijalnom okruženju, zahteva multidisiplinarnost, interresorni i integrativni pristup. Pored individualnog rada sa decom, podrška porodicama predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju uslova života i kreiranju preduslova za uvođenje pozitivne i održive promene u životima ove dece. Cilj ovog rada je predstavljanje programa podrške porodicama dece uključene u život i rad na ulici, koji je kreirala grupa autorki iz Srbije i koji se od 2017. godine primenjuje u dnevnim centrima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Program je kreiran na osnovu opsežne analize većeg broja postojećih programa podrške porodici na globalnom nivou, kao i prakse i potreba dnevnih centara namenjenih deci uključenoj u život i rad na ulici i deci u riziku u regionu. Osnovni principi na kojima je program zasnovan su centriranosti na dete, fokusiranosti na porodicu i uključenosti u zajednicu, kao i usmerenost na snage i rezilijentnost deteta i porodice. Osnaživanje roditelja kako bi bolje odgovorili na potrebe deteta predstavlja ključni cilj programa i podrazumeva podršku razvoju znanja i veština roditelja u tri važne oblasti: lična rezilijentnost, roditeljska kompetentnost i socijalna povezanost. Program promoviše strukturiran, ali fleksibilan pristup usmeren potrebama konkretne porodice, a strukrutiranost programa ogleda se njegovoj vremenskoj ograničenosti i jasno definisanim fazama, od mobilizacije i motivisanja porodica, preko procene i planiranja, promene u ponašanju, do generalizacije kao finalne faze u kojoj se radi na održivosti postignute promene.

ç