Momčilo Stanojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, Beograd.

PERIODIKA

PRAVNI OKVIR I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Predmet rada je analiza usklađenosti zakonodavnog okvira sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, kao i ispitivanje stavova predstavnika civilnog sektora o tome šta je potrebno dalje preduzeti kako bi se pospešilo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kroz rad se nastoji da se na osnovu analize zakonodavstva daju preporuke za dalje usklađivanje sa Konvencijom, kao i da se izdvoje i kroz šemu prioriteta prikažu ključne aktivnosti kroz koje bi se unapredio kvalitet zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Jedan od metodoloških pristupa korišćenih u radu je analiza sadržaja relevantnih dokumenata, kroz koju je utvrđeno da je zakonodavni okvir uglavnom usaglašen sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, ali da postoje oblasti koje je neophodno promeniti. Kroz anketno istraživanje i radionice u kojima su učestvovali predstavnici civilnog sektora izdvojene su aktivnosti koje su rangirane u odnosu na njihov značaj za unapređenje kvaliteta zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Može se zaključiti da najveći efekat na zapošljavanje imaju mere usmerene na širi društveni kontekst, poslodavce, obrazovanje, lokalnu samoupravu i same osobe sa invaliditetom. U drugu grupu mera koje su po oceni ispitanika manje važne od prve, spadaju mere usmerene na promenu zakonskog okvira, Nacionalnu službu za zapošljavanje, odnosno procenu radne sposobnosti i one usmerene na jačanje porodice osoba sa invaliditetom. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, su prema mišljenju ispitanika najmanje važne mere usmerene na same organizacije osoba sa invaliditetom, medije i zdravstvo.

ç