Изабери језик:

Мирослав Митровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за стратегијска истраживања, Београд.

периодика

РАТ И МЕДИЈИ – ПОВЕЗАНОСТ, УСЛОВЉЕНОСТ И ЕВОЛУЦИЈА ФЕНОМЕНА

У раду је, са ослонцем на анализу литературе, синтетизован преглед развоја физиономије утицаја медија на становништво у погледу односа према оружаним сукобима, конкретније ратовању. Праћење узајамне везе медија и рата раду ослања се на неколико кључних момента у историји оба феномена, започиње са Француском револуцијом а завршава са Првим заливским ратом. Рад приказује садржајне, организационе и нармативне промене, са освртима на кључне политичке и социолошке феномене који су утицали на еволуцију медија у односу на рат. Рад се садржајно и аналитички зауставља на почетку деведесетих година прошлог века, као прекретници савремених еволутивних прoцеса како рата, тако и медија. Рад тежи да допринесе разумевању условљености медија и ратовања, као и идентификацији одређених универзалних аспеката који су резултат историјког развоја оба појма, посебно са аспекта актуелних дешавања у савременом друштву.

периодика

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАУКАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ

Савремен приступ наукама безбедности и одбране подразумева праћење, анализу, пројектовање и примену сазнања и резултата ширег спектра наука. Научне области које су заступљене у захтеву мултидисциплинарности крећу се од друштвено-хуманистичких, преко техничких дo медицинских наука. Зашто је неопходно имати мултидисциплинарни приступ? Сваки учесник процеса планирања одбране у функцији имплементације примењених знања из ове сложене друштвене области, мора да у полазне аналитичке осно­ве инкорпорира не само искуствени аспект, већ и да проникне у научну визуру пројектоване и предвидиве будућности у областима које утичу на савремен при­ступ наука одбране. Може се рећи да посебaн ток који утичe на креирање савременог приступа наукама од­бране јестe глобализација са својим дериватима, ге­ополитиком, интернационалним приступом питањима безбедности и одбране као и појава ван институционалних претњи и њихова асиметричност. У раду је представљен део фактора који изазивају сложену интердисциплинарну структуру савремених наука од бране.