Izaberi jezik:

Mirko Vreća

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima

PERIODIKA

IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA TRGOVINE LЈUDIMA U KONTEKSTU MIGRACIJA

Predmet rada je prikaz fenomena trgovine ljudima i identifikacije žrtava trgovine ljudima među migrantskom populacijom. U tekstu se ukazuje na specifične okolnosti migrantske krize i faktora rizika u kojima se nalaze migranti kao i specifičnosti identifikacije žrtava trgovine ljudima u takvim okolnostima. Opšte karakteristike aktuelnih migracija, pre svega masovnost i činjenica da se migranti ne zadržavaju duže od 72 sata, već samo prolaze kroz Srbiju, predstavljaju otežavajuće okolnosti za identifikaciju žrtava trgovine ljudima. S druge strane, pogrešno je uverenje da trgovina ljudima uvek podrazumeva tranzit žrtava, ali je nesporan pojačan rizik u situacijama masovnih kretanja. Često se među stručnjacima, ali i u široj populaciji spekuliše o tome koji to faktori predstavljaju rizik za ulazak u situaciju trgovine ljudima. Najčešće ne postoji samo jedan faktor, već se obično radi o uticaju više različitih. Razumevanje pojma ranjivosti u kontekstu kretanja migranata je od ključnog značaja zaprocenu rizika od trgovine ljudima. U tekstu se razmatraju adekvatni načini tretiranja faktora ranjivosti, posebno kada se radi o aktivnostima zemalja destinacije, u kojima je važno planirati i organozovati niz preventivnih i zaštitnih programa, kojima bi se umanjio rizik od trgovine ljudima.

ç