Mirko S. Jankelić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Dom za duševno obolela lica "Čurug", Čurug.

PERIODIKA

PROCES PLANIRANJA DEINSTITUCIONALIZACIJE NA PRIMERU DOMA ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA „ČURUG“

Dom za duševno obolela lica se projektom „Otvoreni zagrljaj“ našao se u procesu deinstitucionalizacije, ali i istovremeno u mogućnosti i potrebi da razvija uslugu socijalne zaštite stanovanje uz podršku. U proteklom vremenskom periodu je nastajao i Plan transformacije ustanove, kao nacrt koji treba da bude usvojen od strane nadležnih organa. Predmet analize i sam cilj rada je prikaz samog procesa planiranja deinstitucionalizacije, koji obuhvata pripremu korisnika, staratelja i Centara za socijalni rad, lokalne samouprave i lokalnog stanovništva, a najpre promenu same ustanove za novine koje nam predstoje. Plan transformacije ustanove je strukturiran i odnosi se na prikaz strukture i broja korisnika koji prelaze u stanovanje uz podršku, zatim transformaciju broja i strukture zaposlenih i na kraju prikaz transformacije u finansijskom pogledu. Uz sve to potreb­no je usklađivanje Doma kao pružaoca usluge sa svim legalnim i administrativnim procedurama koje je potrebno ispoštovati i implementirati.

ç