Izaberi jezik:

Mirko Kulić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Megatrend univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

ULOGA FISKALNOG SISTEMA U KREIRANЈU POLITIČKOG KAPACITETA SRBIJE

Ulogu fiskalnog sistema u kreiranju političkog kapaciteta Srbije moguće je pratiti sa više aspekata. U ovom radu pažnju smo usmerili na raspodelu funkcija i moći u tri posebno značajne sfere: 1) normativnoj aktivnosti nosilaca fiskalne vlasti; obimu fiskalnih sredstava kojim raspolažu pojedini nivoi organizacije državne vlasti, i 3) utvrđivanju, naplati i kontroli fiskalnih prihoda. Raspodela i razgraničenje fiskalnih funkcija je prevashodno pitanje uređenja političkih odnosa, iskazanih u ustavu i fiskalnim zakonima, a oslanjaju se na određeni stepen centralizacije, odnosno decentralizacije državnih funkcija. Sistemi raspodele javnih prihoda se međusobno razlikuju u pogledu stepena fiskalne autonomije koju imaju pojedini nivoi vlasti u zemlji, administrativne jednostavnosti, pravičnosti i alokativne neutralnosti.

ç